Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 25. marec

*  18 pred Kr., Galilea, Izrael
† 30 po Kr., Golgota, Jeruzalem

Je patrónom väzňov, odsúdených k trestu smrti, zločincov, delikventov, kriminálnikov, výtržníkov, napravených zlodejov a lupičov, pohrebných ústavov, ich majiteľov i zamestnancov, pohoničov a príhovorcom za dobrú smrť.

Svätý Dismas (z gr. dysme, t.j. umierajúci) je meno, ktorým býva tradične označovaný zločinec ukrižovaný s Ježišom Kristom visiaci na kríži po Kristovej pravici. Po prvý raz sa s jeho menom stretávame v apokryfnom Nikodémovom evanjeliu z 2. storočia. Pri Ježišovom ukrižovaní boli spolu s ním popravení aj dvaja zločinci a ich kríže vztýčili po oboch stranách kríža, na ktorom visel Ježiš Kristus. Kým zločinec po Kristovej ľavici (podľa kresťanskej tradície sa volal Gesmas) provokoval a žiadal, aby Ježiš, ak je Mesiáš, zachránil seba aj ich, lotor umierajúci po Kristovej pravici, vedomý si svojich previnení, ho zahriakol:
„Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený? Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé.“ Lk 23,40-41
Vzápätí Ježiša požiadal, aby naňho pamätal po príchode do „svojho kráľovstva“. Ježiša zločincove slová natoľko dojali, že napriek nesmiernemu utrpeniu a krutým bolestiam ho ubezpečil: „Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“ Lk 23, 43
Tieto Ježišove slová, zaručujúce jeho spásu, znamenali, že Dismas bol prvým z ľudí, ktorý vstúpil do Kristovho kráľovstva. Súčasne týchto pár viet (o Dismasovi sa zmieňuje iba evanjelista Lukáš) stačilo, aby ho cirkev začala pokladať za svätého.

Z rozprávania sv. Anzelma: V čase vyvraždenia neviniatok v Betleheme utiekli Jozef s Máriou a malým Ježiškom pred Herodesovými hrozbami a prišli do Egypta, ktorý Sväté písmo nazýva krajinou hriechu, odkiaľ sa Boh odvrátil, a ktorý mohla vykúpiť len Kristova obeta. Na tejto ceste vstúpila Svätá rodina do lesa, kde boli zločinci, medzi nimi bol aj Dismas, vrah a zlodej, avšak v hĺbke svojej duše nikdy neodmietol milosti od Boha. Ukrytý čakal na svoju obeť, keď zbadal zrazu mladého muža nesúceho dieťa a pri nich ženu. Traja pútnici mali so sebou batožinu, medzi inými aj dary od troch kráľov. Dismas usúdil, že táto skupina pre neho nebude problém. Ani palica sv. Jozefa ho neodradila, aby sa proti nim postavil a ublížil im. Jeho oči však padli na malého Ježiša, ktorý ho udivoval nádhernou krásou a majestátnosťou svojej nevinnej tváre. Hlboko dotknutý sa rozhodol, že pocestných bude chrániť a ubytuje ich vo svojej jaskyni. Aj takto Božia prozreteľnosť pomáhala Svätej rodine, nie s pomocou anjela, ale prostredníctvom zlodeja, ktorý sa na dobrého anjela zmenil. Dismas im ponúkol všetko, čo mal a Božie dieťa na znak vďaky pohladilo Dismasa po tvári. Mária uistila zločinca, že ešte pred svojou smrťou bude odmenený za všetku pomoc, ktorú im prejavil. Dismas však pokračoval vo svojom hriešnom živote, no v srdci si zachoval spomienku na tento sľub a veril, že sa naplní. Všetkých troch ich neskôr bez akejkoľvek ujmy prepustili. O živote tohto zlodeja nič viac nie je známe, vieme iba, že sa objavuje spolu s Gestasom na Kalvárii. Gestasove zločiny však jeho dušu tak zatemnili, že Ježiša a Máriu ani nespoznal. O Dismasovej svätosti svedčí aj fakt, že kríž, na ktorom bol ukrižovaný, sa stal relikviou. Údajne sa dostal na Cyprus a čiastočky z neho sa objavili aj na iných miestach, napr. v severnom Taliansku. Zásluhou františkánskeho rádu sa mu dostalo značnej popularity a uctievania. Svätý Dismas je jedným z najčastejšie výtvarne zobrazovaných svätcov vôbec. Stretávame sa s ním takmer na každej krížovej ceste ako súčasť skupiny Ukrižovania, kde pravidlom je vzájomné rozlíšenie ukrižovaných lotrov na dobrého a zlého podľa evanjeliovej správy o kajúcnosti jedného z nich (Lk 23,39-43). Tvorené je predovšetkým umiestnením Dismasa ako „dobrého“ lotra po Kristovej pravici, pričom býva k nemu natočený telom i tvárou akoby v rozhovore, zatiaľ čo zlý lotor sa od neho odvracia a zvyčajne býva zobrazený už mŕtvy. Okrem toho zlý lotor má výrazne dotrhanejšie oblečenie (v prípade, ak ho majú obaja zločinci oblečené). Telá oboch lotrov často krát visia na krížoch pozbíjaných z neotesaných oválnych brvien. Na Slovensku takto Dismasa nachádzame na kalváriách napr. v Banskej Štiavnici, v Šaštíne-Strážach (na kalvárii v mestskej časti Stráže nad Myjavou) či v Jablonici. Dismas je patrónom ľudí odsúdených na smrť, tých, ktorí sa zaoberajú nečestným podnikaním, tých, ktorí sa obrátia k Bohu tesne pred smrťou a všetkých márnotratných synov. Pomáha dušiam, aby nezomreli bez posväcujúcej, odpúšťajúcej milosti.