Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Serafíni

Serafíni tvoria najvyšší anjelský chór. Sú sprievodcami alebo ochrancami pred Božím trónom. Chvália Boha, volajú „Svätý, svätý, svätý je Pán, Boh zástupov“. Jediná zmienka v Biblii o nich je v Knihe proroka Izaiáša (6,1-7). Jeden zo serafínov sa dotkol žeravým uhlíkom Izaiášových úst, ktorým ho očistil od hriechov. Prorok ich videl v ľudskej podobe, avšak so šiestimi krídlami – dvoma si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali.

Cherubíni

Druhý najvyšší stupeň v hierarchii anjelov po serafínoch patrí cherubínom. Starý zákon neposkytuje žiadny dôkaz, že by ich Židia považovali za orodovníkov alebo Božích pomocníkov. Boli blízko Božej slávy. Bytosti ich podoby držali archu zmluvy v Starom zákone. Vzhľad majú ako človek, zobrazujú sa s dvoma krídlami a sú strážcami Božej slávy. Symbolizujú Božiu silu všadeprítomnosť. V Starom zákone sa spomínajú napr. v knihe proroka Ezechiela (10-11 kap.) a v knihách Kráľov aj Kroník. V Novom zákone sa o nich hovorí v Liste Hebrejom (9. kap.). Katolícka tradícia ich vykresľuje ako duchov, ktorí majú intímne poznanie o Bohu a ustavične ho chvália.

Tróny

Tróny sú anjeli čistej pokory, pokoja a podriadenia sa. Sídlia na „počiatku hmoty“, v oblasti, kde sa matéria začína kryštalizovať. Nižšie chóry anjelov potrebujú Tróny, ak chcú dôjsť k Bohu.

Panstvá

Panstvá sú duchovia s vedúcim postavením. Riadia povinnosti duchov, pomáhajú im spoznať príkazy Boha.

Sily

Sily sú známe ako duchovia, ktorí kontrolujú jednotlivé procesy v prírode. Niekedy sa označujú ako „žiariaci“. Majú kontrolu nad ročnými obdobiami, nad hviezdami, mesiacom; dokonca aj slnko podlieha ich rozkazom. Sú prítomní pri zázrakoch a poskytujú odvahu a milosť.

Mocnosti

Sú anjelskými bojovníkmi proti zlým duchom, ktorí obťažujú ľudí a vesmír. Tiež sa nazývajú „potentates“ (z lat. „vladári“). Bojujú proti zlým duchom, ktorí chcú vniesť zmätok do života ľudí.

Archanjeli

Obvykle sa archanjeli považujú za vedúcich alebo najmocnejších anjelov (Júda 9; 1 Sol 4,16). Práve archanjeli sa najčastejšie spomínajú v Biblii. Môžu patriť do tohto chóru alebo aj do iného, ako napr. sv. Michal archanjel je vznešený serafín. Archanjeli majú jedinečné postavenie ako Boží poslovia k ľuďom v kritických časoch histórie a spásy (Tob 12,6; 15; Jn 5,4; Zjv 12,7-9). Dosvedčuje to napr. Zvestovanie narodenia Jána Krstiteľa alebo Zvestovanie Pána.

Sviatok troch archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela slávime 29.septembra. V Byzantskej liturgii jestvuje osobitná časť, ktorej súčasťou je „Cherubínsky hymnus“, ktorý oslavuje práve archanjelov a sčasti aj anjelov strážcov. Významný anjel je práve sv. Michal, ktorý je považovaný za ochrancu cirkvi už od apoštolských čias. Východný obrad, ale aj v západnej cirkvi sa mu pripisuje titul „Knieža nebeského vojska“. Podľa Sv. písma zvíťazil nad diablom a jeho anjelmi (Zjv 12,7) Anjel Gabriel sa prvý objavuje v Starom zákone v proroctvách Daniela, oznámil proroctvo sedemdesiatich týždňov (Dan 9,21-27). On ohlásil Zachariášovi, že sa mu narodí syn, ktorému má dať meno Ján (Krstiteľ – Lk 1,11). Takisto zvestoval Panne Márii, že bude matkou Vykupiteľa (Lk 1,26). Archanjel Rafael sa objavuje v knihe Tobiáš (3,25; 5,5-28, 6-12). Oznamuje „Ja som Rafael, jeden zo siedmich anjelov, čo sú vždy pripravení predstúpiť pred Pánovu velebu.“ (Tob 12,15).

Kniežatstvá

V Novom zákone pojem „kniežatstvá“ môžu znamenať duchov dobrých, ale aj duchov, ktorí sú úplne nepriateľskí Bohu a ľuďom (Rim 8,38; 1 Kor 15,24; Ef 1,21; 3,10; 6,12; Kol 1,16; 2,10, 15). Spolu s kniežatstvami sú mocnosti (Rim 8,38; 1 Kor 15,24; Ef 1,21; 1 Pt 3,22; 2 Sol 1,7); kozmické sily (1 Kor 15,24; Ef 1,21; 3,10; Kol 2,15); panstvá (Ef 1,21; Kol 1,16) a tróny (Kol 1,16). Nový zákon svedčí, že tieto bytosti boli vytvorené cez Krista a pre Krista (Kol 1,16). Kristus nad nimi vládne, ako aj nad celým vesmírom. Jeho vláda zjavuje úžasnú Božiu spásu, víťazstvo nad hriechom a smrťou na kríži (Ef 3,10).

Anjeli

Títo duchovia sú najbližšie k materiálnemu svetu a človeku. Oni predkladajú modlitby Bohu a Božie odpovede a iné posolstvá sprostredkúvajú ľuďom. Anjeli majú prístup k ostatným duchom kedykoľvek. Najviac sa starajú o nás a pomáhajú všetkým, ktorí ich žiadajú o pomoc (anjeli strážni).