Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Starý zákon

 • Cherubíni pri vchode do rajskej záhrady, Genezis 3,24
 • Na návšteve u Abraháma, Genezis 18,1-33
 • Záchrana Lóta a jeho rodiny, Genezis 19,1-22
 • Obeta Izáka, Genezis 22,11-18
 • Jakubov sen, Genezis 28,12
 • Sprevádzanie Izraela na púšti, Exodus 23,20 a Numeri 20,16

Proroci

 • Izaiáš 6,2-7
 • Ezechiel 1,4-28
 • Daniel 7,9-10
 • Zachariáš 1,9-19

Nový zákon

Zjavenia anjelov v súvislosti s narodením Ježiša Krista

 • Matúš 1,20
 • Lukáš 1,26-38

Ľudia, ktorým sa zjavili anjeli

 • Pavol, Skutky apoštolov 27,23
 • Peter, Skutky apoštolov 12,7-11
 • Kornélius, Skutky apoštolov 10,3-6
 • Saduceji neveria v anjelov, Skutky apoštolov 23,8
 • 12 légií anjelov, Mt 27,23

Anjeli, spomenutí po mene

 • Rafael: Tobiáš 12,15
 • Michal: Daniel 10,13 a Zjv 12,7
 • Gabriel: Daniel 8,16 a Lukáš 1,19

Pád anjelov

 • Deuteronómium 32,17
 • 2 Peter 2,4
 • Júdov list 1,6
 • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa) 12,7-9