Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 9. máj

* okolo 290 Latopolis, dnes Esna, Egypt
† asi 346 Pbow, dnes ruiny pri Fāw Qiblī, Egypt

Sv. Pachomius sa narodil okolo roku 290 v Egypte. Ako dvadsaťročný bol povolaný slúžiť do cisárskeho vojska. V Tébach spoznal kresťanov. Utkvela mu v pamäti ich láskavosť a pochopenie voči vojakom a toto ho neskôr priviedlo k viere. Po tom, ako bol pokrstený, stal sa žiakom pustovníka Palemona. Viedli život v úplnej oddanosti Bohu. Dňom-nocou pracovali a modlili sa. Neskôr pocítil Pachomius v sebe volanie, aby vybudoval kláštor na brehu rieky Níl pri Tabennisi. Roku 318 mu pomohol Palemon na tom mieste vybudovať celu a nejaké obdobie tam s ním aj zostal. Za krátky čas sa k Pachomiovi pripojilo okolo 100 mníchov. Pachomius ich zorganizoval do spoločenstva a určil im pravidlá spoločného života. Túžba nasledovať príklad ich života sa tak rozšírila, že Pachomius bol nútený postaviť ďalších desať kláštorov pre mužov a dva pre ženy. Pred jeho smrťou v r. 346 obývalo kláštory, ktoré on založil, asi sedemtisíc mníchov. Tento spôsob života pretrval až do 11. storočia.

Pachomius bol vôbec prvým mníchom, ktorý usporiadal pustovníkov do skupiny a napísal pre nich pravidlá. Sv. Bazil a sv. Benedikt veľa prebrali práve z týchto pravidiel. Aj keď sa za zakladateľa kresťanského mníšstva pokladá sv. Anton, v skutočnosti to bol Pachomius, vďaka ktorému sa začal typický život mníchov, ako ho poznáme dodnes.