Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 15. január

* 5. november 1837 Goch am Niederrhein, Severné Porýnie-Vestfálsko, Nemecko
† 15. január 1909 Steyl/Steijl, Holandsko

Význam mena: mocný ako orol (zast. nem.)

Atribút: Biblia

Sv. Arnold Janssen

Sv. Arnold Janssen

Arnold Janssen sa narodil 5. novembra 1837 v mestečku Goch (Münster) v Nemecku, ako druhorodený z jedenástich detí manželov hlbokej katolíckej viery – Gerarda Janssena a Anny Kataríny Wellesenovej. Študoval na augustiniánskom biskupskom kolégiu v Gaesdonku, na kolégiu Borromeo v Mníchove a na Univerzite v Bonne; roku 1859 vstúpil do seminára v Mníchove a 15. augusta 1861 bol vysvätený za kňaza. Svoj apoštolát začal ako učiteľ strednej školy v Bocholt, kde bol veľmi prísnym no spravodlivým pedagógom; keďže bol veľmi oddaný Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, neskôr bol nominovaný za diecézneho riaditeľa Apoštolátu modlitby, kde mal možnosť stretnúť sa aj s kresťanmi iných denominácií. V októbri 1873 sa stal rektorom Konventu Uršulínok v Kempene, kde mal dostatok času aj na iné aktivity apoštolátu.

Postupom času v ňom stála viac a viac dozrievalo presvedčenie, že nemecká Cirkev si musí uvedomiť svoju misionársku zodpovednosť – teda, vykročiť v ústrety duchovným potrebám ľudí, ktorí sú aj za hranicami diecéz, v zmysle univerzálneho kontextu misií v Cirkvi. Roku 1873 zanechal učiteľstvo a založil mesačník, ktorého prvé číslo vyšlo v januári 1874 s názvom „Malý posol Srdca Ježišovho“, v ktorom informoval veriacich o potrebách misií v domove i vo svete. V tom období Nemecko čelilo obdobiu sporov vo vláde, ktorých témou bolo podriadenie všetkých náboženských zoskupení civilnej moci. Nesúhlas nemeckej Cirkvi s týmito názormi viedlo k vylúčeniu a taktiež k uväzneniu kňazov a biskupov. Arnold Janssen mal myšlienku, že títo kňazi môžu byť zaslaní na misie alebo pomáhať pri formácii misionárov, keďže si uvedomoval, že v Nemecku chýba centrum s takýmto účelom. Keďže nikto sa nechytal tejto iniciatívy, o. Arnold povzbudený Hong-Kongským biskupom Mons. Raimondim a farárom von Essenom, pochopil, že ten, ktorého Pán volá k tejto úlohe, je práve on.

Keďže v tom čase v Nemecku neboli politické podmienky na založenie Kongregácie, odišiel do Holandska, kde ho vľúdne prijal farár z Tegelenu. Podarilo sa mu získať povolenie od biskupa z Roermondu a 16. júna 1875 kúpil dom, ktorý sa neskôr stal centrom nového spoločenstva – Kongregácie Božieho Slova. Začiatok tejto rehoľnej komunity sa datuje na 8. septembra 1875. Takýmto spôsobom začala formácia misionárov. Počet domov sa rozrastal a uprostred nich vyrástol kostol zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi, okrem toho nároky zvyšovala aj misionárska tlač – produkovalo sa tisíc kópií „Malého posla Srdca Ježišovho“ a tiež sa tlačil aj Kalendár sv. Michala ako misionárska propaganda.

Roku 1878 prichádzajú aj prví traja bratia laici a 2. marca 1879 odchádzajú prví dvaja misionári do Číny, G. B. Anzer a Josef Freinademetz (1852 – 1909) z Bersanonskej diecézy. Kongregácia sa neustále rozrastá o mnohých spolupracovníkov a tiež o študentov uchádzajúcich sa o misie. Roku 1885 bol Arnold Janssen bol menovaný za hlavného zodpovedného. Vyrastali nové domy; roku 1888 kolégium sv. Rafaela v Ríme zamerané na prípravu učiteľov Spoločnosti; roku 1889 kolégium sv. Gabriela v Modlingu neďaleko Viedne; roku 1892 kolégium sv. Kríža v Sliezsku; kolégium sv. Vendelína v Sársku (1898); Sv. Ruperto neďaleko Salzburgu (1906) a v Techny (Chicago).

Medzi dobrovoľníkmi, ktorí pomáhali v domoch, bolo aj mnoho žien, ktoré po určitom čase služby v Spoločnosti Božieho Slova vyjadrili túžbu zasvätiť sa. Arnold Janssen, presvedčený o dôležitosti žien v misionárskych aktivitách, založil 8. decembra 1889 kongregáciu „Služobnice Ducha Svätého“. Pravidlá tejto kongregácie boli schválené biskupom z Roermondu roku 1893; prvé sestry odišli do Argentíny roku 1895. Zakladateľ sa však nezastavil v tomto bode. Aby misionárska činnosť bola stále podporovaná modlitbami zasvätených osôb, boli na tento účel povolané niektoré sestry. Arnold založil roku 1890 klauzúrovanú kongregáciu „Služobnice Ducha Svätého večnej poklony“, ktorej špecifický cieľ bola nepretržitá adorácia Sviatosti Oltárnej a neustála modlitba za Cirkev a za Misijné kongregácie.

K 25. výročiu založenia bolo v Komunite 208 kňazov, 549 bratov, 190 sesier, 99 študentov teológie, 731 študentov stredných škôl. V júli 1907 sám pápež Pius X. vyslovil Arnoldovi svoje osobné uznanie a uznanie Cirkvi slovami: „Ďakujem Ti a teraz Ti chcem žehnať, drahý synu.“ Počas 34 rokov tohto misijného diela sa misie rozšírili v Číne, Afrike, Novej Guiney, Japonsku, Latinskej Amerike. Arnold trval na tom, aby jeho misionári boli vzdelaní v oblasti sociálnych vied, aby tak mohli systematicky študovať kultúry a jazyky iných národov a tak ešte viac oceniť bohatosť kultúry národa, ku ktorému sú poslaní.

Život Arnolda Janssena bol nepretržitým hľadaním Božej vôle, bol dôverou v Božiu Prozreteľnosť a zároveň to bol život plný ťažkej práce. Svoje dielo pomenoval „Spoločnosť Božieho Slova“, v spomienke na obľúbený verš zo začiatku Jánovho evanjelia „Na počiatku bolo Slovo…“. V závere každého modlitbového stretnutia jeho nasledovníkov zaznievali slová: „ Nech svetlo Slova a Duch milosti preniknú tmu hriechu a noc pohanstva. Nech Srdce Ježišovo žije v srdciach ľudí.“ Tak ako všetci zakladatelia, aj Arnold Janssen poznal ťažkosti, ktoré v jeho prípade prichádzali priamo od nemeckých biskupov, ktorí sa ľakali množstva mladých ľudí, rozhodujúcich sa pre misijné činnosti vstupovaním do Spoločnosti Božieho Slova. Biskupi sa totiž obávali úbytku povolaní v diecézach. Múdrosť a duchovnosť Arnolda Janssena však napokon našla správnu mieru medzi oboma nepostrádateľnými apoštolátmi – vnútorným a misijným, keďže slovo Krista: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium!“ musí byť zachované.

Arnold zomrel v Steyl v Holandsku 15. januára 1909; podnet na jeho beatifikáciu bol predložený 10. júla 1942. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Pavol VI. 19. októbra 1975, spolu s prvým misionárom verbistom Jozefom Freinademetzom, ktorý zomrel 13 dní po ňom v Číne. V roku 2003 ich oboch kanonizoval pápež Ján Pavol II.