Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 3. december

* Sasko
† 3. december 1038 Lesum, dnes časť mesta Burglesum, Brémy, Nemecko

Význam mena: láskavá, ušľachtilá (zast. nem.)

Historik z 11. storočia, menom Adam z Brém, vo svojich Cirkevných dejinách uvádza zmienku o „najvznešenejšej senátorke Emme“, ktorá bola sestrou sv. Meinwerka, padernbornského biskupa (+ 1036) a manželka grófa Ludgera Saského. Keď v roku 1011 – ešte v mladom veku ovdovela, presťahovala sa do Lesum, čo je dnes časť mesta Brémy. Bola bohatá a bez detí. No nechcela sa znovu vydávať. Celé svoje imanie venovala v prospech služby tým, ktorí to potrebovali, a v prospech brémskeho biskupstva. Bola štedrá a milá voči iným, no prísna voči sebe. Život vdovy nebol jednoduchý, keďže nemala manžela, stretávala sa s rôznymi úkladmi a nepríjemnosťami, aj zo strany príbuzných, ktorí jej chceli „zabezpečiť“ manžela. Ona však už svoj život zasvätila Kristovi a zostala navždy vdovou. Pokračovala vo svojom diele lásky. Starala sa o chudobných, veľa sa modlievala. Zomrela v rokoch 1038-1040. Jej telo pochovali v katedrále v Brémach. Už čoskoro po smrti si ju ľudia začali uctievať ako svätú. Jej relikvia sa uchováva aj v kláštore sv. Ludgera vo Werdene v Porýnsku (pri Dusseldorfe).