Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 11. september; udáva sa aj 17. máj ako deň prenesenia jeho pozostatkov

5.-6. storočie

Význam mena: zdvorilý, láskavý alebo súper, sok (lat.)

Atribút: biskupská berla

Sv. Emilián sa narodil asi v polovici 5. storočia. Niektoré pramene mylne uvádzajú, že bol španielskeho pôvodu. Oveľa pravdepodobnejšie je, že pochádzal z kraja Piemont (sever Talianska). Ako vercellský biskup pôsobil v ťažkých časoch, podobne ako jeho predchodca sv. Euzébius (+ 371). Padlé západné rímske impérium (r. 476), barbari okupovali Itáliu. Teodorik, ostrogótsky kráľ, porazil Odoakrov a Burgundsko, zmocnil sa Ravenny a nakoniec dobyl aj Itáliu. Podrobení obyvatelia veľmi trpeli vojnami a okupáciou. Vercelli, kedysi dôležité rímske mesto, bolo takmer zničené a vyľudnené. Najdôležitejšie slovo tam mal už len biskup. Teodorik sa usiloval obnoviť bežný život tým, že zredukoval dane a mnohým otrokom dal slobodu. Aj keď sám bol ariánom, veľmi šikovne si počínal a podarilo sa mu zlepšiť vzťahy medzi cirkvami v Ríme a v Konštantínopole. Asi desať rokov predtým na koncile v Chalcedóne sa ustálilo učenie o dvojitej prirodzenosti Krista. Tak učil aj sv. Euzébius a sv. Maximus z Turína. Sv. Emilián bol podľa svedectva sv. Ambróza jedným z mníchov, ktorí podporovali svojho biskupa a boli kandidátmi na kňazskú vysviacku. Podľa inej, menej pravdepodobnej tradície, bol Emilián pustovníkom štyridsať rokov pri meste Sostegno, kde potom vznikol kláštor pre klerikov. Dodnes je na tom mieste zachovaná kaplnka, ktorá je zasvätená sv. Emiliánovi. V rokoch 493-497 si ho vyvolili za biskupa vo Vercelli (medzi Turínom a Milánom). Aj ako biskup si uchoval zmysel pre kontempláciu. Svojich veriacich však nezanedbával, vzorne sa o nich staral. Pred Teodorikom bránil moc pápeža. Začiatkom 6. storočia šiel do Ríma na koncil, ktorý zvolal pápež sv. Symmachus. Časy to boli nepokojné, niektorí chceli pápeža zosadiť, anulovať jeho zvolenie, ba dokonca spáchali na neho neúspešný atentát. Pokoj sa vrátil až v roku 505 vďaka Teodorikovmu zásahu. Hneď potom nadobudli platnosť prvé predpisy ohľadom voľby pápeža.

Biskup Emilián bol veľmi dobrým duchovným vodcom. Bol spovedníkom pre mníšky, ktoré žili v kláštore, založenom Euzébiou, sestrou sv. Euzébia. Zomrel 11. septembra asi roku 506. Pochovali ho v katedrále. Jeho hrob postupne upadol do zabudnutia. Biskup Albert dňa 17. mája 1181 dal preniesť jeho pozostatky na hlavný oltár. V 16. storočí ich preniesli do kaplnky, ktorú mu potom zasvätili. V zozname vercellských biskupov sa asi o dve storočia neskôr nachádza aj ďalší biskup menom Emilián.