Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 19. júl

1. storočie Kolosy, Frýgia, dnes neexistujúce mesto, Turecko

Epafras pochádzal z mesta Kolosy. Bol pohanom, obrátil sa na Pavlovo kázanie počas jeho tretej misie v Efeze. Založil a viedol cirkev v Kolosách. Bol teda biskupom. Apoštol Pavol sa o ňom zmieňuje dvakrát v Liste Kolosanom, kde ho nazýva „milovaným spolupracovníkom v službe, ktorý verne slúži Kristovi“ (Kol 1,7). V závere listu píše Kolosanom: „Pozdravuje vás Epafras, ktorý je od vás, služobník Krista Ježiša, a ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste boli dokonalí a celkom zaujatí Božou vôľou. Môžem mu dosvedčiť, že sa veľa namáha pre vás a pre Laodicejčanov a Hierapolčanov“ (Kol 4,12). V krátkom Liste Filemonovi vo v. 24 píše Pavol o „svojom Epafrasovi, svojom spoluväzňovi v Kristovi Ježišovi“.

Epafras bol teda s Pavlom v Ríme. Prišiel ho z Kolos navštíviť a potešiť. Uistil ho o spoluúčasti na jeho trápení a živej náklonnosti veriacich v Kolosách. Pavlovi povedal aj o tom, že už sa začínajú šíriť v Cirkvi aj bludy. Pavol teda napísal list Kolosanom, aby zostali verní pravej viere a vystríhal ich pred nebezpečenstvom falošnej náuky.

Podľa niektorých autorov Epafras a Epafrodit, ktorého spomína Pavol v Liste Filipanom (2, 25-28 a 4,18), je tá istá osoba. Takáto identifikácia, ktorá sa zakladá len na podobnosti mena, však nie je zaručená. Epafras podľa tradície zomrel mučeníckou smrťou a jeho pozostatky sa nachádzajú v chráme Santa Maria Maggiore v Ríme.