Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 11. október

† 1. storočie Hierapolis, Frýgia, dnes ruiny pri Pamukkale, Turecko (?)

O diakonovi Filipovi toho nevieme veľa. Píše sa o ňom v Skutkoch apoštolských. Bol jedným zo siedmich, ktorých ustanovili apoštoli, aby pomáhali v potrebách členom Cirkvi, aby sa apoštoli mohli naplno venovať hlásaniu Slova (Sk 6,1-6). Filip bol prvým, ktorý hlásal evanjelium v Samárii (Sk 8,5-8), zaslúžil sa o obrátenie Šimona Mága (Sk 8,9-13). Potom sa spomína známa príhoda eunucha kráľovnej z Etiópie, ktorý bol na ceste z Jeruzalema do Gazy (Sk 8,26-40). Filipa doviedol duch práve k tomuto eunuchovi, ktorý čítal proroka Izaiáša, avšak nerozumel tomu, čo číta. Filip mu vysvetľoval Písma a nakoniec eunucha aj pokrstil. Potom Filip kázal v mestách na pobreží, počas svojej cesty domov, do Cézarey. O dvadsaťštyri rokov neskôr sa u neho v Cézarei zastavil sv. Pavol. Spomína sa, že Filip tu býval aj so svojimi štyrmi dcérami, ktoré mali dar proroctva (Sk 21,8-9). Grécka tradícia hovorí, že Filip sa potom neskôr stal biskupom v Tralles v Lýdii, čo však nie je isté. Bol veľmi výrečný, niekedy je nazývaný aj „evanjelistom“ a niekedy sa tiež zamieňa s Filipom apoštolom.