Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 22. december

* 15. júl 1850 Sant‘ Angelo Lodigiano pri Miláne, Taliansko
† 22. december 1917 Chicago, USA

Patrónka emigrantov a imigrantov

Sv. Františka Xaveria v čase založenia rehole

Sv. Františka Xaveria v čase založenia rehole

Sv. Františka sa narodila ako najmladšia z trinástich detí v rodine roľníka. Tí sa o svoje deti vzorne starali. Františka sa stala učiteľkou. V roku 1874 vstúpila do rehole Sestier Božej prozreteľnosti v meste Codogno, kde sa stala riaditeľkou internátnej školy. Rehoľu však zrušili. Františka v roku 1880 založila rád Misijných sestier Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorý už o rok dostal schválenie od pápeža. Keďže mala veľkú úctu k sv. Františkovi Xaverskému, rehoľné meno si dala Xaveria (tal. Saveria). Až do smrti zostala generálnou predstavenou rehole.

Na žiadosť pápeža Leva XIII. odišla v roku 1888 do Spojených štátov amerických, kde pracovala medzi prisťahovalcami. Vyvíjala charitatívnu, ale aj duchovnú činnosť. Počínajúc New Yorkom až po Latinskú Ameriku, založila vo väčších mestách 67 rôznych ustanovizní: školy, nemocnice, kláštory, sirotince. Pracovala dvadsať hodín denne a mnohé jej nasledovníčky ju vnímali ako svoj vzor. V Chicagu založila materský dom rehole. V roku 1909 získala americké občianstvo. V Chicagu v roku 1917 zomrela. Zanechala po sebe množstvo duchovných spisov. Za blahoslavenú bola vyhlásená v roku 1938 a za svätú 7. júla 1946.