Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 10. jún

* Gabii, Talinsko
† AD 120 Gabii, Talinsko

Getúlius znamená pochádzajúci z Gaetuli, čo bol kmeň zo Severnej Afriky. Je uctievaný spolu s Amanciom (Amantius), Cerealusom (Caerealis) a Primitívom (tal.: Getulio, Amanzio, Cereale, e Primitivo) ako kresťanský mučeník a svätec. Podľa tradície bol Getúlius manželom svätej Symphorósy. Bol veliteľom Rímskej armády za vlády cisárov Trajána a Hadriána; ale po svojom obrátení sa vzdal všetkých výhod a vrátil sa do kraja Sabina. Tam už horlivo pracoval jeho vlastný brat Amantius. Spolu obrátili ríšskeho legáta Caerealisa, ktorý bol poslaný zatknúť Getúlia. Cisára Hadriána tak rozhnevali tieto správy, že vyslal Licínia s rozsudkom smrti, ak sa nevzdajú svojej kresťanskej viery. Na rozmyslenie mali 27 dní vo väzení v Tivoli, kde pretrpeli muky a potom ich spolu sťali.

Svätá Symphorosa pochovala ich telá v Arenariume na svojom pozemku. Spomínaní sú v starých martyrológiách na sviatok 10. júna. Ich skutky skrátene opisuje Tillemont, t. 3, str. 23.