Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 10. január

* okolo 338 Cézarea, dnes Kayseri, Turecko
† po 394 Sebaste, dnes Sivas, Turecko (?)

Význam mena: ostražitý, bdelý (z gr.)

Atribút: biskupský pastorál (berla)

Sv. Gregor Nysský, grécka ikona

Sv. Gregor Nysský, grécka ikona

Sv. Gregor z Nyssy patrí k významným svätcom kresťanského staroveku na východe. Narodil sa okolo roku 330. Bol mladším bratom sv. Bazila Veľkého. Z ich rodiny si uctievame piatich svätcov. Vyštudoval rečníctvo a filozofiu. Sprvu nepomýšľal dať sa na duchovnú dráhu. Ostal vyučovať na katedre. Podľa niektorých prameňov bol tesne pred sobášom, keď sa predsa len rozhodol zasvätiť život Bohu. Podľa iných prameňov už dokonca bol ženatý, no zrejme ovdovel. Akokoľvek, začal študovať spisy Origenove a spisy Metoda z Olympu. Veľa rozjímal nad vecami, s ktorými sa stretol a ako ovocie týchto meditácií vznikol jeho spis O panenstve. Je to prvý známy spis o kresťanskej dokonalosti.

Keď sa stal Bazil arcibiskupom v Cézarei, za biskupa v Sasime povolal Gregora Naziánskeho a v Nysse svojho brata Gregora. Ako biskup bol Gregor veľmi horlivý, no nemal to ľahké. V tom čase bol rozšírený blud arianizmu, ktorý mu spôsoboval mnoho problémov. V roku 376 ho dokonca ariáni odvliekli z mesta a poslali do vyhnanstva. Vrátiť sa mohol až po dvoch rokoch, keď zomrel Árius. V roku 381 sa zúčastnil prvého carihradského koncilu. Medzi koncilovými otcami vynikol svojimi filozofickými a teologickými znalosťami. Vyslúžil si za to meno „stĺp ortodoxie“ (stĺp pravovernosti). Po koncile sa vydal na cestu do Zajordánska (Arábie), aby urovnal spory v cirkvách. Počas cesty do Jeruzalema bol nútený obhájiť svoje učenie o kristológii, aj napriek tomu, že už v tom čase boli známe jeho spisy o trinitárnej teológii. V roku 394 sa zúčastnil synody v Carihrade. Toto je posledná zmienka o jeho živote. Predpokladá sa, že nasledujúceho roku (395) zomrel. Zostalo po ňom rozsiahle dielo – homílie, teologické spisy a pohrebné reči.