Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 15. jún

* okolo 1115

† 15. júna 1204

Isfríd, kanonik z opátstva Kappenberg, od roku 1159 prepošt Jerichowa a staviteľ románskeho kláštorneho kostola. Od roku 1178 v Ratzenburgu sa stáva nástupcom sv. Evermoda lebo premonštrátski kanonici katedrálneho ratzeburského kostola ho zvolili za biskupa. Aj v tejto hodnosti pokračoval v prísnom a v pravom zmysle slova rehoľnom živote. Zaslúžil sa o stavbu katedrály a zriaďovanie farností, podporoval christianizáciu vendského územia. Voči Vendom sa ukázal ako mierny sudca a snažil sa ich presvedčiť svojimi kázňami. Isfríd napĺňal svoj život spravodlivými skutkami cností, nazhromaždil veľa zásluh. Z lásky k utrpeniu Pána, ktorého bol horlivým ctiteľom a v snahe o umŕtvovanie, sa často prísne postil.

V roku 1190 navštívil opátstvo Floreffe, ktoré bolo po požiari prázdne a podarilo sa mu presvedčiť klerikov, aby sa vrátili (rok a pol boli rozptýlení), obnovil kláštor a za jeden deň posvätil sedem oltárov. V roku 1190 posvätil kostoly v Posteli a v roku 1194 v Klosterrath. V spore medzi Štaufmi a Welfmi sa postavil na stranu porazeného vojvodu Henricha Saského a Bavorského, ktorému už skôr zložil lénnu prísahu. Smelo sa postavil na odpor aj cisárovi Fridrichovi a jeho vazalom Bernardom z Anhaltu, aby obránil práva ľudu. Za života i po smrti zažiaril zázrakmi. Zomrel roku 1204 deväťdesiatročný.