Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 9. október

* 1541 Diecimo pri Lucce, Taliansko
† 9. október 1609 Rím

Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.)

Patrón lekárnikov

Sv. Ján Leonardi

Sv. Ján Leonardi

Ján Leonardi sa narodil v obci Diecino pri Lucce v strednom Taliansku v roku 1541 ako siedmy syn Jakuba a Jany Lippi. Od roku 1553 do 1558 navštevoval školu u farára vo Villa Basilica, potom ho poslali do Luccy, aby sa vyučil lekárnictvu. Tam sa pridal ku skupine priateľov zvaných Colombini, ktorí si pod vedením dominikána Bernardiniho vytýčili za cieľ viesť čo najintenzívnejší kresťanský život a pomáhať chudobným a pútnikom. V tomto období požiadal o prijatie do františkánskeho rádu , ale jeho žiadosti nevyhoveli. Zostal teda ďalej lekárnikom. Jeho túžbou však bolo stať sa kňazom.

Neskôr však na radu svojho spovedníka zanechal lekárnicke zamestnanie a začal študovať teológiu. V štúdiu robil veľmi rýchlo pokroky. Na sviatok Troch kráľov v r. 1571 po prvý raz pristúpil k oltáru ako kňaz. Jeho kňazské účinkovanie sa sústredilo najmä na kázanie a spovedanie. Biskup mu zveril na starosť kostol sv. Jana della Magione, pri ktorom zároveň zriadil školu. Popri vyučovaní však nezabúdal ani na zábavu pre deti. Jeho činnosť mala veľký úspech. Svoj spôsob vyučovania zhrnul v knižočke Dottrina cristiana (Kresťanská náuka, Lucca 1574), ktorá vyše dvesto rokov slúžila ako katechizmus pre mesto a pre biskupstvo Lucca.

Aby jeho dielo vyučovania malo pokračovateľov a podporovateľov, založil Spoločnosť kresťanskej náuky, zloženú z laikov, ktorú schválil biskup a 7. decembra 1604 aj pápež Klement VIII. 1. septembra 1574 založil aj rehoľu Rehoľní klerici Božej Matky. Ako základný program dal svojim spoločníkom ducha poslušnosti, cnosť, ktorá vyniká nad cnosť chudoby a pokánia. V roku 1583 zvolali prvú generálnu kapitulu rehoľných klerikov. Leonardiho zvolili za generálneho predstaveného s titulom rektor. Zakladateľ potom odcestoval do Ríma, kde získal schválenie štatútov, ktoré zostavil a ktoré už schválil biskup 1. mája 1584. V r. 1601 jeho rehoľní klerici otvorili dom v Ríme pri kostole Santa Maria in Portico. Ján ustavične prechovával v srdci túžbu odisť ohlasovať evanjeliu neveriacim. Keďže nemohol sám odísť do misii, zamýšľal tam poslať iných. Tak sa v roku 1603 zrodilo Urbanovo kolégium pre šírenie viery.

Posledné roky prežil Ján v Ríme. Zomrel v Ríme v noci z 8. na 9. októbra 1609. Pochovali ho najprv v kostole Santa Maria in Portico a v roku 1662 preniesli jeho pozostatky do kostola Santa Maria in Campitelli v Ríme, ktorý sa stal hlavným sídlom nim založenej rehole. Za svätého bol vyhlásený 17. aprila 1938.