Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 12. apríl

† 12. apríl 352 Rím, Taliansko

Pontifikát: 337 – 352

Sv. Július bol pôvodom Riman, jeho otec sa volal Rusticus. O jeho detstve, mladosti a ani o činnosti pred tým, než sa stal pápežom, nevieme nič. Pápežom sa stal v roku 337 po pápežovi sv. Markovi. Pre Cirkev to boli búrlivé časy. Ariáni vyvíjali veľkú propagandu a útoky voči pravoverným kresťanom. V tých časoch prenasledovali najmä biskupa z Alexandrie sv. Atanáza. Očiernili ho u nového pápeža Júliusa z vecí, ktoré neurobil, napr. vraždy, smilstvá, svätokrádeže a pod. Pápež Július však bol prezieravým a múdrym človekom. Vypočul si obe strany a sám zbadal klamstvá a podvody ariánov. Pozval ich na koncil, kde si mali obe strany vyjasniť postoje. No keďže chcel, aby sa koncil konal na západe, kde ariáni nemali prívržencov, oni to odmietli a odišli. Atanáza vyhnali z Alexandrie a na jeho miesto dosadili svojho prívrženca Gregora. Koncom roku 339 pápež k nim poslal dvoch vyslancov, aby ich znova zavolali na koncil a vyriešili túto vec. No takmer dva roky čakal bezvýsledne. Vtedy pápež zvolal koncil do Ríma, kde biskupi jednoznačne schválili postup riešenia, ktorý zvolil. Atanáza vyhlásili za nevinného a Július ho potvrdil ako alexandrijského biskupa. Ariánskym biskupom poslal dlhý list, v ktorom vyvrátil ich obvinenia a tvrdenia, zastal sa Atanáza a vyzval ich ku kresťanskej láske a pravde. No ariáni sa spoliehali na panovníka, ktorý im bol naklonený. Ani snem v Sardike (Sofii) nepomohol. Ariáni tvrdošijne zostávali vo svojich praktikách, menovali svojich biskupov a pravoverných zosadzovali.

Pápež Július bol činný aj vo vnútornej správe Cirkvi. Zriadil a zorganizoval zbor cirkevných notárov pre administratívne otázky a zakázal predvolávať klerikov pred svetský súd. Dekrétom ustanovil, aby sa narodenie Spasiteľa slávilo jednotne 25. decembra. V Ríme dal postaviť nové kostoly, za jeho pontifikátu sa zmenšil počet bludárov, stúpol počet kresťanov. Zomrel 12. apríla 352 a pochovali ho v kostole na Via Aurelia, ktorý sám postavil. Jeho meno sa už zanedlho dostalo do zoznamu svätých – do Hieronymovho martyrológia.