Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 9. apríl

† 1. storočie


Svätá Mária Myrhonosička, manželka Kleofáša

Sv. Mária Kleofášova (Kleopasova) je biblická osobnosť, ktorú spomínajú všetky evanjeliá v správe o Ježišovom ukrižovaní a zmŕtvychvstaní. Evanjelista Matúš hovorí, že na ukrižovanie „sa pozerali mnohé ženy, ktoré sprevádzali Ježiša z Galiley a posluhovali mu. Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, Jakubova a Jozefova matka, a matka Zebedejových synov“, teda Salome. (Por. Mt 27,55n) Evanjelista ďalej uvádza, že pri Ježišovom pohrebe bola Mária Magdaléna a iná Mária. Tie isté dve Márie spomína pri Ježišovom hrobe v nedeľu ráno. Tá iná Mária bola práve matka Jakuba a Jozefa (písané aj Jozesa), ktorých evanjelisti označujú za Ježišových „bratov“. Podobne evanjelista Marek: „Zobďaleč sa pozerali aj ženy. Medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Mladšieho a Jozesa, i Salome…“ (Mk 15,40) On takisto spomína Máriu Magdalénu a Máriu Jozesovu pri Ježišovom pohrebe a v nedeľu pri prázdnom hrobe, kde Máriu Jozesovu nazýva Mária Jakubova a pripája k nim Salome, matku Zebedejovcov. Evanjelista Lukáš v správe o ukrižovaní hovorí iba o ženách, ktoré ho sprevádzali z Galiley (por. Lk 23,49.55). Pri správe o nedeľnej návšteve prázdneho hrobu uvádza mená Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova (24,10). Troch predchádzajúcich dopĺňa evanjelista Ján, keď hovorí: „Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna“ (Jn 19,25). Teda Mária, matka Jakubova a Jozefova (Jozesova), sa tu nazýva Mária Kleopasova (Kleofášova) podľa mena jej muža. Okrem toho je prakticky isté, že sa na ňu vzťahuje vsuvka „sestra jeho matky“. Potom je pochopiteľné, že synovia tejto Márie, ktorá mohla byť sesternicou alebo švagrinou Ježišovej matky, sa nazývajú Ježišovi „bratia“, lebo takto sa v semitskom svete označovali rozličné stupne príbuzenstva. Či bol Máriiným mužom emauzský učeník Kleofáš, ktorého spomína evanjelista Lukáš (Lk 24,18), nie je isté. Naopak, je to málo pravdepodobné, lebo Mária Kleofášova prišla z Galiley, kde bola príbuznou dvoch najväčších Galilejčanov – Ježiša a jeho matky Márie. Na potvrdenie svätosti sv. Márie Kleofášovej nie sú potrebné legendy, aké uvádzajú niektoré životopisy. Stačí svedectvo všetkých štyroch evanjelií, podľa ktorého verne sprevádzala Pána Ježiša a slúžila mu. Neopustila ho ani pri násilnej smrti a bola svedkyňou jeho zmŕtvychvstania.