Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 26. júl

* 983

† 1043 Kyjev, Ukrajina

sv. Mojsej Ugrín

Mojsej Ugrín (Mojžiš Uhorský, Мојсеј Угрин) je jedným z prvých kanonizovaných svätcov nášho národa. Pochádzal z východného Slovenska, ale je uctievaný aj mimo Slovenska, ba možno viac mimo Slovenska než u nás. Mojsej pochádzal z Uhorského rodu. Požíval veľkú úctu svätého Borisa. Boris bol ruské knieža, ktorému Mojsej slúžil spolu so svojím bratom Jurajom. Juraj padol na rieke Jalte pri boji Borisa so Sviatopolkom I.. Mojsej ktorý sa ako jediný v tejto bitke zachránil, prichádza do Kyjeva k Predislave, sestre kniežaťa Sviatopolka I.. Tu sa skrýval pred Sviatopolkom I. a horlivo sa modlil k Bohu, kým Sviatopolk I. nebol porazený zbožným kniežaťom Jaroslavom. Sviatopolk I. ušiel do Poľska a vrátil sa spolu s Boleslavom, vyhnal Jaroslava a sám zaujal kyjevský stolec. Boleslav cestou späť zajal dve Jaroslavove sestry a spolu s bojarmi (zemanmi) aj Mojseja Ugrína. Viedli ho so spútanými rukami i nohami a dobre ho strážili, lebo bol krásny a zdravý telom. Jedna krásna mladá žena v Poľskej krajine, majúca bohatstvo a moc, uvidiac Mojseja, zahorela k nemu hriešnou túžbou žiadostivosti tela a začala ho prehovárať úlisnými slovami hovoriac: „Ó, človeče! Prečo podstupuješ také muky v okovách, ktorých sa môžeš zbaviť, ak chceš?“ Mojsej odvetil: „Tak je milé Bohu.“ Žena vtedy povedala: „Ak sa mi pokoríš, oslobodím ťa a urobím veľkým v celej Poľskej krajine a budeš vládnuť nad celým mojím krajom.“ Mojsej však spoznal jej nečisté úmysly a povedal: „Ktorý muž poslúchajúci ženy dobre pochodil? Adam poslúchol ženu a bol vyhnaný z raja. Samson, predčil všetkých silou, bol nečistými čarami ženy vydaný do rúk cudzincov. Herodes, ktorý veľa ráz zvíťazil, poddal sa nečistým žiadostiam, ktorými si ho žena podmanila – a dal sťať Kristovho predchodcu Jána Krstiteľa. Ako ja môžem poslúchať nečistú radu ženy, ktorú som od svojho zrodu doteraz nikdy nepočúvol?!“ No ona mu povedala: „Zbavím ťa istej smrti a urobím ťa slávnym, a pretože nemôžem pozerať, ako hynieš, urobím ťa svojím mužom.“ Mojsej rozhodne odpovedal: „Vedz, že nesplním tvoje želanie, lebo nechcem ani bohatstvo ani moc, ale túžim po duševnej a telesnej čistote. A aby som nezničil päťročné snaženie, dobrovoľne teraz podstupujem muky, aby som sa vyhol večným mukám.“ Vtedy žena, zamýšľajúc zlé, prišla na iný nápad hovoriac: „Ak ho vykúpim zo zajatia, pokorí sa mi chtiac-nechtiac.“ Hneď poslala k správcovi zajatcov a kúpila u neho Mojseja za tritisíc zlatých. Urobiac z neho svojho sluhu, dala z neho zobliecť chudobné ošatenie a obliekla ho do drahocenného rúcha a sýtila ho vyberanými jedlami a ešte viac ho začala nahovárať na hriech. No Mojsej sa ešte oddanejšie modlil a postil o suchom chlebe a vode. Potom strhol zo seba vznešené šaty, a tak ako kedysi Jozef Egyptský ušiel pred hriechom. Vtedy urazená žena upadla do zlosti, prikázala ho uvrhnúť do temnice a zaumienila si, že ho umorí hladom. No Pán, ktorý živí všetko tvorstvo, tak ako kedysi kŕmil Eliáša na púšti a Pavla Tébskeho a mnohých iných svojich služobníkov, ktorí sa k nemu utiekali, neopustil ani Mojseja. Jeden zo sluhov tej ženy sa nad ním zľutoval a potajme mu prinášal jedlo. Ostatní ho prehovárali: „Brat Mojsej! Prečo sa brániš ženbe? Veď si mladý a táto vdova žila s mužom len jeden rok. Krásou predčí ostatné ženy, jej bohatstvo je nespočetné a moc veľká. Samé knieža by o ňu stálo a ty, zajatec a sluha, nechceš byť jej pánom? Bojíš sa porušiť Kristov zákon? Veď Kristus povedal: „Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele.“ Tiež apoštol hovorí: „Lebo je lepšie vstúpiť do manželstva ako horieť.“ A o vdovách hovorí: „Preto chcem, aby sa mladšie vydali, rodili deti, viedli domácnosť…“ Ty nie si viazaný mníšskym stavom, ale si slobodný. Prečo sa potom vydávaš takým mukám? Ak umrieš, aký budeš mať z toho úžitok? Veď aj spravodliví Abrahám, Izák a Jakub mali ženy. Lepšie je ti pokoriť sa a byť slobodným a pánom v tomto dome.“ No Mojsej im povedal: „Áno, bratia moji a moji dobrí priatelia, dobre mi radíte. No ja viem, že je to pre mňa horšie ako hadova rada Eve v raji. Čo mi teraz navrhujete? Vy ma nútite, aby som sa podvolil žene, no neprijmem vašu radu. Hoci by som mal zomrieť v týchto úzkostiach a mukách, neprijmem jej lesť. A hoci mnohí spravodliví sa spasili so svojimi manželkami, ja hriešny s ňou nebudem spasený. Netúžim po kráľovstve ani po moci v Poľskej krajine, no hľadám Nebeské kráľovstvo, ktoré je hore. Preto, hoci by som prišiel o život, neprijmem jej ponuku, nepodvolím sa tej žene, ale budem mníchom, lebo Kristus povedal v evanjeliu: „Každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.“ Mám poslúchať Krista alebo vás? To hovorí i apoštol: „Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi. Ale ženatý sa stará o svetské veci, ak sa páčiť manželke.“ A tak sa vás pýtam, komu mám viac slúžiť – žene alebo Bohu? Poznám aj toto: „Vo všetkom sa podriaďujte svojim predstaveným okrem hriechu.“ A preto vedzte, že nikdy ma nezmätie nijaká ženská krása a neodlúči ma od Kristovej lásky.“ Keď sa to dopočula žena, hnaná zlou myšlienkou, prikázala ho posadiť na koňa a vodiť ho po dedinách i po meste hovoriac mu: „Všetko toto je tvoje, rob čo chceš!“ A ľudu hovorila: „Toto je váš pán a môj muž.“ Všetci, ktorí ho stretli, sa mu klaňali. No on, vysmejúc sa tomuto nerozumu ženy, povedal jej: „Zbytočne sa namáhaš, lebo ma nemôžeš preľstiť dočasnými vecami tohto sveta a nemôžeš mi ukradnúť moje duchovné bohatstvo, ktoré je večné. Pochop to a nenamáhaj sa zbytočne!“ Žena mu povedala: „Hádam vieš, že som si ťa kúpila; a kto ťa vyslobodí z mojich rúk? Neprepustím ťa živého, ale skonáš po dlhom mučení.“ Mojžiš jej s odvahou povedal: „Nebojím sa nijakého zla, lebo Pán je so mnou. Od tohto času mu chcem slúžiť ako mních.“

V tom čase Božím riadením prišiel k Mojžišovi jeden kňaz zo Svätej hory Athos a obliekol ho do svätého anjelského mníšskeho stavu. Potom ho poučoval o čistote telesnej i duševnej, povzbudzoval ho, aby nevydával svoje telo diablovi a nebál sa tej poškvrnenej ženy a potom odišiel. Tohto kňaza nikde však nemohli nájsť. Vtedy žena, strácajúc všetku nádej zviesť mnícha Mojseja na hriech, začala ho ťažko mučiť. Rozpäli a bili ho železom tak, že zem bola pokrytá krvou. Tí, čo ho bili, mu dohovárali: „Pokor sa svojej pani a urob jej po vôli, lebo ak nie, tvoje telo podelíme na mnoho častí. Nemysli si, že sa dostaneš z týchto múk, lebo po mnohých utrpeniach skonáš. Zachráň sa, daj dole mníšske rúcho, obleč si pestré bojarské šaty a zbavíš sa utrpenia.“ Mojsej im mužne odpovedal: „Bratia, nestrácajte čas a robte, čo vám prikázali. Mňa už nemôžete odtrhnúť od mníšstva a Božej lásky. Nijaké súženie, ani oheň, ani meč, ani rany ma nemôžu odlúčiť od Boha a od vznešeného anjelského stavu. Tejto hriešnej žene, ktorá verejne ukazuje svoju nehanebnosť pred všetkými ľuďmi, sa nepokorím a jej biednu vôľu nesplním.“

Žena, túžiac sa pomstiť Mojsejovi za jeho nepoddajnosť, napísala list kniežaťu Boleslavovi Chrabrému: „Knieža, sám vieš, že môj muž padol v tvojom boji. Ty si mi dal možnosť vybrať si muža. Zaľúbila som si jedného mládenca spomedzi cudzincov, ktorých si zajal. Dala som za neho mnoho zlata a striebra a zobrala som si ho k sebe do domu v túžbe mať muža. On moju ponuku neprijal. Vtedy ho mnoho mučili hladom i ranami, šesť rokov bol v okovách, no ani to ho neprinútilo. Teraz je z neho mních. Ako prikážeš s ním naložiť?“ Boleslav jej prikázal, aby prišla k nemu spolu s ním. Uvidiac Mojseja, začal ho nútiť vziať si ju za ženu a nakoniec mu povedal: „Existuje ešte taký blázon, ako si ty? Zrieknuť sa mnohých dobier i cti a vydať sa hrozným mukám? Teraz vedz, že pred tebou je život alebo smrť.“ A žene povedal: „Tento tebou kúpený zajatec nemôže byť slobodný, no ako pani svojho sluhu s ním urob, čo chceš, aby sa ďalší sluhovia neodvážili odporovať svojim pánom.“  Otec Mojsej povedal Boleslavovi: „Čo osoží človeku, hovorí Pán, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Prečo mi sľubuješ slávu a česť, keď sám čoskoro zomrieš a túto ženu zabijú?“

Predpoveď sa skutočne vyplnila, no ešte predtým bol mnoho mučený. Každý deň dostal sto rán, takže ležal ako mŕtvy, lebo strácal mnoho krvi. No všetko to vydržal, lebo mu bol milší veniec Nebeského kráľovstva. Medzitým Boleslav, keďže chcel pomôcť žene, začal veľké prenasledovanie mníchov a všetkých vyhnal zo svojho územia. Pán sa mu čoskoro pomstil za svojich služobníkov. Raz v noci Boleslav nečakane zomrel a nastal chaos v celej Poľskej krajine. Povstalci zabíjali biskupov a s nimi zabili aj tú ženu. Mojsej dobrý Kristov vojak, vo svojom hrdinskom utrpení, ktoré sa páči Bohu, sa dožil 60 rokov. Päť rokov žil ako zajatec a osvedčil sa ako Jób. Šiesty rok mužne trpel za čistotu nasledujúc Jozefa Egyptského. Potom žil desať rokov v jaskyni vo svätom mlčaní. Týmto desaťročným hrdinstvom zažiaril tak, ako prvý Mojžiš žiaril, keď na svätom Sinajskom vrchu dostal desať prikázaní Zákona. Preto sa Mojsej stal zaslúžene božím mužom podľa Pánovho želania a s čistým srdcom mohol uvidieť Boha z tváre do tváre. Zomrel 26. júla. Jeho neporušené ostatky doposiaľ ležia v jaskyni svätého Antona v Kyjevsko-pečerskej lavre, dávajúc všetkým povzbudenie proti bludným a nečistým pokušeniam.

Je škoda, že tento hrdinský svätec je u nás skoro neznámy. A práve pre dnešnú dobu má čo povedať svojou čistotou a úplným odovzdaním sa Kristovi, ochotou trpieť za večnú odmenu. Prostredníctvom jeho modlitieb a príhovoru sa mnohí dostali z hriechu smilstva a nečistých vášní.

Pravoslávna cirkev si ho uctieva 26. júla podľa juliánskeho kalendára.