Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 30. júl

* okolo 380/400 Forum Cornelii pri dnešnej Imole, Taliansko
† 3. december (?) 450 tamtiež

Význam mena Peter: skala (gr.), Chryzológ: zlatoslovný (gr.)

Atribút: biskupská berla

Patrón proti horúčke a besnote

O živote sv. Petra Chryzológa nemáme veľa správ. Jeho životopis sa dá aspoň v základných črtách zostaviť z jeho diela „Sermones“ a z tradície, ktorú zozbieral Andrej Agnello štyristo rokov po jeho smrti. Podľa všetkého sa Peter Chryzológ narodil okolo roku 380 v Taliansku v provincii Emiglia vo Forum Cornelli (dnes Imola pri Bologni). Jeho učiteľom bol zbožný a učený biskup Kornel. Peter bol nadaný a rád sa vzdelával. Biskup ho vysvätil za diakona a chcel, aby zostal pri ňom a pomáhal mu. No Peter mal túžbu žiť ako mních. Podľa všetkého sa pripojil k niektorej skupine mužov, ktorí žili mníšskym spôsobom života. Okrem predpísaných pravidiel si dával ešte zvláštne prejavy kajúcnosti.

Medzi rokmi 424 a 429 zomrel v Ravenne biskup. Na jeho miesto vymenovali práve Petra, hoci sa vzpieral. Prijal to iba z poslušnosti voči pápežovi. V Ravenne boli ľudia najskôr prekvapení z tohto menovania, no nakoniec ho s radosťou privítali. Za biskupa ho vysvätil jeho niekdajší tútor biskup Kornel. Peter sa s horlivosťou pustil do práce. Postavil sa proti neporiadkom, ktoré boli na biskupstve. Zakročil proti nemravnostiam, vlažnosti a svetským spôsobom. Bol jedným z najlepších kazateľov piateho storočia. Preto ho aj pomenovali Chryzológ (Zlatoslovný). Mnohí prichádzali z okolitých, ale aj zo vzdialených krajov. Zdôrazňoval časté sv. prijímanie, vysvetľoval Sväté Písmo a pravdy viery. Jeho reč bola jednoduchá, zrozumiteľná. Pre svojich kňazov vystaval dom, v ktorom s nimi potom aj býval. Staral sa nielen o nich, ale aj o obyčajných ľudí. Dal napríklad doviesť do mesta vodu z prameňov, ktoré našli za hradbami. Popritom žil veľmi prísne a asketicky.

Okolo roku 430 sa začal rozširovať blud nestorianizmu a monofyzitizmu. Biskup Peter sa zapojil do obrany pravej viery: „My nemôžeme riešiť otázky viery bez súhlasu biskupa, ktorý sídli v Ríme, ak sa usilujeme o zachovanie pokoja a pravej viery.“ Bludárovi Eutychovi poslal aj ďalší list, v ktorom obraňoval pravú vieru a vyzýval ho, aby odvolal svoje bludné teórie. Odsúdil tzv. „Lúpežnícku synodu“, ktorú bez súhlasu pápeža zvolali bludári v roku 449 do Efezu. Pre tieto rozhodné stanoviská mu udelil pápež Benedikt XIII. v roku 1729 titul učiteľ Cirkvi. Sv. Peter Chryzológ zomrel roku 450 v rodnom meste.