Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 21. december

* 8. máj 1521 Nimwegen, Holandsko
† 21. december 1597 Fribourg, Švajčiarsko

Význam mena: skala (z gr.)

Sv. Peter Kanízius sa narodil v roku 1521 v meste Nimwegen v Holadsku. Otec sa menoval Jakub (priezvisko v holandčine znie Kanija) a matka Egídia. Boli zámožní. Jakub bol právnikom a Egídia bola dcérou bohatého lekárnika. Spolu mali štyri deti, Peter bol najstarší. Egídia však krátko po narodení štvrtého dieťaťa zomrela. Otec sa oženil druhý krát, s druhou manželkou mal ešte osem detí. Keď mal Peter pätnásť, otec ho poslal na štúdiá do Kolína. Bol veľmi živým a dosť roztopašným, no dostal sa do žiackeho konviktu, kde nad nimi bdel kňaz Mikuláš Esche. Peter neskôr na neho spomínal veľmi dobre a s vďačnosťou. Vďaka jeho múdrym usmerneniam sa Peter predsa len nespustil úplne a našiel správnu cestu. V roku 1540 získal titul magistra slobodných umení (doktorát z filozofie). V ten istý rok zložil sľub čistoty. Napriek tomu, že otec mu našiel nevestu, rozhodol sa vstúpiť do rehole jezuitov. Bolo to roku 1543. Zanedlho nato mu zomrel otec. Peter polovicu zo zdedeného podielu dal reholi a polovicu rozdal chudobným.

V roku 1544 ho poslal jeden zo šiestich prvých spoločníkov sv. Ignáca Peter Faver do Kolína založiť kláštor. Peter Kanízius na to obetoval peniaze z dedičstva. Toho istého roku bol vysvätený za diakona. Bol veľmi horlivým. Študoval teológiu, po sobotách a nedeliach robil prednášky pre mužov, vyučoval, vydal diela sv. Cyrila Alexandrijského a sv. Leva Veľkého, len aby čím viac rozšíril náuku Cirkvi. V tom čase kolínsky arcibiskup Hermann von Wied podľahol bludárom a začal šíriť myšlienky nesprávnej obrody Cirkvi. Peter mal veľkú zásluhu na tom, že tento bludársky arcibiskup bol zosadený. Kardinál Otto Truchsess, augsburský arcibiskup, si zvolil Petra za svojho poradcu pre Tridentský koncil. V roku 1546 prijal kňazskú vysviacku a odišiel na koncil. Tam patril k najučenejším teológom. V roku 1548 ho však poslal Ignác na Sicíliu do nového kolégia. Peter poslúchol bez slova, hoci na koncile bol obdivovaným rečníkom. V roku 1549 zložil v Ríme slávnostné rehoľné sľuby do rúk sv. Ignáca. Následne odišiel znova evanjelizovať do Nemecka. Reformácia tam mala veľký dopad na ľudí. Uvoľnili sa mravy, o mládež sa nikto nestaral. Peter zakladal konvikty, kolégiá (stredné a vysoké školy s internátom). Zbieral peniaze pre chudobných študentov. Veľmi mu záležalo najmä na duchovných povolaniach. Kázal, poučoval a povzbudzoval. Zažíval obrovský úspech. Popritom neprestal písať. Jeho najlepším dielom bol Katechizmus. Počas jeho života dosiahlo toto jeho dielo dvesto vydaní a preložené bolo do trinástich rečí. Počas Lutherovej reformácie to bolo skvelým a nenahraditeľným ťahom. Bol to vlastne súbor kresťanskej náuky. Osobitne písal aj o Sviatosti Oltárnej, o častom sv. prijímaní, o dobrých skutkoch, o pôste, očistci atď. Popri tom všetkom bol voči každému úctivý a láskavý – či to bol katolík alebo protestant. Jeho zásluhou ostalo aj Poľsko katolícke. Vyvinul veľké úsilie, aby poľský kráľ Žigmund nedovolil šíriť bludné učenie v krajine.

Peter Kanízius patrí medzi najväčších mužov v Cirkvi. Nikto nepracoval toľko ako on za obrátenie protestantov. Mal veľa úspechov. Vždy však zostal skromným a poníženým. Pápež Pius V. ho chcel vymenovať za kardinála, no on to odmietol. Zomrel 21. decembra 1597 vo Freiburgu (Švajčiarsko), kde ho aj pochovali. Za svätého a zároveň aj za učiteľa Cirkvi ho vyhlásil pápež Pius XI. v roku 1925. Po sv. Bonifácovi bol druhým najväčším apoštolom Nemecka.