Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Sviatok: 31. december

* Rím
† 31. december 335 tamtiež

Pontifikát: 314 – 335

Význam mena: obyvateľ lesov, lesný muž (lat.)

Sv. Silvester sa narodil v Ríme. Za kňaza ho vysvätil pápež sv. Marcelín. Bolo to v pokojnom období, po ktorom prišlo prenasledovanie kresťanov za cisára Diokleciána. Silvester ho prežil a takisto aj prenasledovanie za Maximiána. Dočkal sa pokojných časov, ktoré nastali vďaka cisárovi Konštantínovi Veľkému a jeho Milánskemu ediktu roku 313. Roku 314 sa stal pápežom. V tom istom roku poslal štyroch legátov na koncil Západnej Cirkvi, ktorý zvolal kvôli ariánom. Roku 325 sa konal slávny koncil v Nicei. Vtedy už bol Silvester vo vysokom veku, a tak znova vyslal na koncil svojich legátov. Zomrel r. 335.