Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 17. september


* 18. mája 1631, Podegrodzie
† 17. september 1701, Gorey Kalwaria

Svätý Stanislav Papczynski – zakladateľ Kongregácie kňazov Mariánov sa narodil 18. mája 1631 v Podegrodzie, kováčovi Tomaszovi Papke a Žofii Tacikowské. Pri krste dostal meno Ján (Krstiteľ), ktoré potom zmenil na Stanislav. Mal brata a šesť sestier, narodil sa ako posledný. Ako dieťa si vyrábal malé „oltáre“ a zúčastňoval sa procesií v kostole. Mladý Papczynski prechovával veľkú úctu k Božskej prozreteľnosti, umučenie Krista, Najsvätejšej sviatosti, Najsvätejšej Panne Márii, a bol horlivým zástancom spásy duší v očistci. Vzdelával sa na jezuitských a piaristických kláštoroch v Podolínci, Jarosławi, Ľvove a RAWE Mazowiecka. Po ukončení štúdií sa rozhodol vstúpiť k Piaristom, vzhľadom na ich mariánsky charakter. V roku 1656 zložil rehoľné sľuby a v roku 1661 bol vysvätený za kňaza. Pôsobil ako farár a učiteľ vo Varšave.

Bol ceneným spovedníkom (spovedal okrem iného apoštolského nuncia v Poľsku Antonia Pignatelleho, neskoršieho pápeža Inocenta XII.). V roku 1662 vznikla samostatná poľská provincie piaristov. Stanisław Papczynski túžil, aby piaristi stále zachovávali vernosť prvotnému ideálu zakladateľa a kritizoval uvoľňovanie rehole. Generálny predstavený piaristov ho povolal koncom októbra 1667 do Ríma k vysvetlenie jeho postojov. Pri svojej ceste z Ríma bol generálnym predstaveným piaristov koncom januára 1668 poslaný do sídla nemeckej provincie piaristov v moravskom Mikulove. Už v máji toho istého roku však dostal povolenie odísť späť do Varšavy. Po zmiernení poriadku rehole v roku 1670 požiadal o zbavenie sľubov a pristúpil k založeniu nového apoštolského diela. Roku 1671 prijal biely habit na počesť Nepoškvrneného počatia Najsvätejšej Panny Márie, a založil prvú komunitu v Puszczy Korabiewickiej (neskôr premenovanej na Mariańska). O dva roky neskôr biskup Jacek Swiecicki, schválil novú kongregáciu v Puszczy Mariánskom.

Od tohto momentu sa začína história Kongregácie kňazov Mariánov. Čoskoro potom poznaňský biskup Stefan Wierzbowski, pozval Mariánov do Nowe Jerozolimi. Stanislaw Papczynski tu so svojou komunitou viedol pastoráciu pútnikov. Postupne sa mu zhoršovalo zdravie, dožil sa ešte schválenie sľubov tohto zhromaždenia.

Zomrel 17. septembra 1701 v Gorey Kalwaria, a je tu tiež pochovaný.

Proces blahorečenia

Dňa 13. júna 1992 sa potvrdil dekrét o jeho hrdinských cnostiach.

Dňa 16. decembra 2006 bol pápežom Benediktom XVI. uznaný zázrak na jeho príhovor. Dňa 12. februára 2007 bola v súvislosti s plánovaným blahorečením vykonaná kanonická exhumácia jeho tela. Bola nájdená kostra s pomerne dobre zachovaným bielym habitom. Niektoré kosti boli vyradené ako relikvie, zvyšok zostal v hrobe, v hlavnom relikviári. Ostatky prevzaté z hrobu boli rozdané do farností, kde mu bol postavený kostol. Mariáni vykonali rekonštrukciu sarkofágu, ktorý bol 250 rokov starý.

Blahorečený bol 16. septembra 2007 v Lichen Starym, ceremónii predsedal kardinál Tarcisio Bertone, vatikánsky štátny sekretár.

Proces svätorečenia

Dňa 21. januára 2016 uznal pápež František jeho druhý zázrak na svätorečenie.

V nedeľu 5. júna 2016 bol pri slávnostnej bohoslužbe na Svätopeterskom námestí vo Vatikáne svätorečený pápežom Františkom.

Myšlienka sv. otca Stanislava Papczynského

„Si zarmútený? Vzývaj Ježiša a on ťa poteší.

Trpíš útoky? Volaj Ježiša a on ťa bude brániť.

Túžiš po spáse? Ježiš je tvoj Spasiteľ.

Si chudobný? Ponáhľaj za Ježišom a on ťa zahrnie bohatstvom.

Si nahý? Pros Ježiša a on ťa oblečie.

Si chorý? Vzývaj Ježiša a on ťa uzdraví.

Obťažujú ťa chyby? Ježiš je Pánom cností.

Si samý hriech? Ježiš prišiel zachrániť hriešnikov.“

Modlitba na príhovor sv. o. Stanislava Papczynského

Bože Otče, ty si nám dal vo svojej nesmiernej prozreteľnosti vo svätom otcovi Stanislavovi mocného zástancu pri tvojom tróne. Udeľ mi na jeho príhovor milosť, o ktorú prosím a daj mi, aby som podľa jeho príkladu verne plnil tvoju svätú vôľu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.