Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 11. január

* okolo 424 Mogarissus/Mogaritios, neskôr Marissa, Kapadócia, Turecko
† 529 Mar Dosi južne od Jeruzalema, Palestína

Význam mena: Boží dar (gr.-lat.)

Sv. Teodózius Veľký, grécka ikona

Sv. Teodózius Veľký, grécka ikona

Sv. Teodózius (Teodoz) sa narodil asi v roku 424 v Kapadócii v Malej Ázii (dnešné Turecko). Už ako mladík rád čítal Sväté písmo, vykonával aj funkciu lektora. Aby sa mohol venovať len službe Bohu, opustil svoju rodinu, vzdal sa všetkého a odišiel do Jeruzalema. Cestou sa zastavil u slávneho sv. Simeona Stylitu, ktorý žil na vysokom stĺpe. Ten, hoci ho nikdy nevidel, zvolal na neho: „Buď vítaný, Teodózius, Boží muž! Budeš pastierom mnohých duší!“ Teodózius zostal prekvapený, prijal požehnanie od Simeona a putoval ďalej. V Jeruzaleme navštívil všetky sväté miesta. Chcel žiť ako pustovník. No na prosbu niektorých veriacich prijal duchovnú správu v jednom kostole. Tam za ním prichádzalo mnoho ľudí, aby počúvali výklad Božieho slova z jeho úst. No Teodózius sa predsa len zakrátko pobral preč. Vyhľadal si jaskyňu a tam žil v skrytosti, sebazapieraní a modlitbe. Avšak ľudia ho čoskoro aj tam našli a navštevovali. Po čase Teodózius v blízkosti Betlehema založil a vystaval kláštor, ktorý sa zakrátko zaplnil jeho učeníkmi. Pravidlá, ktoré zaviedol, sa veľmi podobali pravidlám benediktínov. Neskôr vystaval aj nemocnicu, starobinec, budovu pre duševne chorých a budovu pre pútnikov. Okrem toho vystaval aj štyri kostoly. Všade zaviedol poriadok. Príkladne sa staral o množstvo ľudí, ktorí neustále prichádzali a odchádzali. Žil vo veľkej dôvere v Boha. Svojich spolubratov vždy povzbudzoval, najmä vtedy, keď už nemali z čoho poskytnúť pomoc tým, ktorí to potrebovali. Ale Boh vždy zasiahol v pravý čas cez dobrodincov.

V roku 493 jeruzalemský patriarcha Sallustus vymenoval Teodózia za predstaveného všetkých mníchov vo Svätej zemi. Jeho priateľa sv. Sabasa vymenoval zase za predstaveného všetkých eremitov. Napriek tomu, že to bolo vyznačenie, museli čeliť aj novým ťažkostiam, spojeným s týmito menovaniami. V tej dobe totiž vznikalo viacero rôznych bludov, do ktorých sa často miešali aj cisári. Tak to bolo aj v prípade cisára Atanáza, ktorý podporoval monofyzitizmus. Chcel si získať na svoju stranu Teodózia, ktorý mal veľký vplyv medzi ľuďmi. Poslal mu peniaze, aby si ho naklonil na svoju stranu. No Teodózius peniaze prijal, rozdal a cisárovi odpísal, že radšej zomrie, ako by mal zaprieť svoju vieru. Cisár ho kvôli tomu poslal do vyhnanstva. V roku 518, po smrti cisára, sa Teodózius vrátil a pokračoval vo svojej práci. Zomrel pravdepodobne v roku 529, mal okolo 105 rokov.