Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 25. február

* okolo 710 Devonshire, Anglicko
† 25. február 779 (alebo 780) Heidenheim, Bavorsko, Nemecko

Sv. Valburga sa narodila okolo roku 710. Jej otcom bol sv. Richard, wessexský kráľ, jej bratmi boli sv. Vilibald a sv. Vunibald. Ich ujcom bol sv. Bonifác, apoštol Nemecka. Otec poslal Valburgu do kláštora vo Wimberne v južnom Anglicku, kde ju mníšky vychovávali v čistote, nábožnosti a bohabojnosti. Sama sa po dosiahnutí veku dospelosti stala mníškou. Jej bratia odišli do nemeckých krajín, aby tam hlásali evanjelium. Na žiadosť sv. Bonifáca prišla do Nemecka roku 748 aj Valburga s ďalšími mníškami, aby pomáhali v šírení Božieho posolstva. Tam sa stala predstavenou kláštora, ktorý založil jej brat Vilibald v Heidenheime. Bola príkladom pre všetkých. Podporovala chudobných, siroty, pomáhala ľuďom na okolí. Pod jej vedením kláštor prekvital. Valburga sa mnoho modlila. Dostala od Boha múdrosť a veľkú vnútornú silu. Niektorí životopisci píšu, že mala aj dar zázrakov. Po celý život zostala skromnou a chudobnou. Zomrela 25. februára 779. Jej telesné pozostatky preniesli do Eichstädtu. Z kamenného hrobu, kde bolo uložené jej telo, začal vytekať olej, ktorému pripisovali zázračné uzdravenia. Niektoré relikvie v roku 893 rozdali do kostolov v kraji Porýnia a severného Francúzska, vďaka čomu sa jej úcta veľmi rozšírila.