Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Liturgia, čiže slávenie spoločenstva, pozná viacero stupňov liturgického slávenia:

 1. Féria – deň, keď si pri liturgii nespomíname na žiadneho svätca
 2. Ľubovoľná spomienka – spomienka na konkrétneho svätého, ktorá sa môže alebo nemusí sláviť
 3. Spomienka – povinná spomienka
 4. Sviatok – vyšší stupeň slávenia. Pri liturgii sa spieva Glória (Sláva Bohu na výsostiach) a v Liturgii hodín sa v Posvätnom čítaní modlí Te Deum (Teba, Bože, chválime)
 5. Slávnosť – najvyšší stupeň slávenia. Do liturgie sa okrem Glórie pridáva aj Vyznanie viery (Verím v Boha). Niektoré slávnosti sú aj prikázanými sviatkami.
 6. Nedeľa – deň Pána. V tento deň sa koná slávnostná bohoslužba (sv. omša). Spieva sa Glória (okrem Adventného a Pôstneho obdobia) a je aj Vyznanie viery. Každý kresťan-katolík je povinný zúčastniť sa v nedeľu na sv. omši.

Prikázaný sviatok. Osobitným termínom je prikázaný sviatok. Označuje slávnosť, ktorú máme zasvätiť ako nedeľu (zúčastniť sa sv. omše a nekonať ťažké práce).
Prikázaných sviatkov máme celkovo desať:

 1. Panna Mária Bohorodička (1.1.)
 2. Zjavenie Pána – Traja králi (6.1.)
 3. Sv. Jozef, manžel Panny Márie (19.3.)
 4. Nanebovstúpenie Pána (štyridsiaty deň po Veľkej noci, štvrtok)
 5. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – Božie Telo (druhý štvrtok po Nedeli zoslania Ducha Svätého)
 6. Sv. PeterPavol, apoštoli (29.6.)
 7. Nanebovzatie Panny Márie (15.8.)
 8. Všetkých svätých (1.11.)
 9. Nepoškvrnené Počatie Panny Márie (8.12.)
 10. Narodenie Pána (25.12.)

Prikázaný sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, je u nás dišpenzovaný (tzn. neslávi sa ako prikázaný). V niektorých krajinách sa prikázané sviatky Nanebovstúpenia Pána a Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi prenášajú na najbližšiu nedeľu (normálne pripadajú na štvrtok).