Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 19. december

* 4. storočie Rím
† 19. december 402 tamtiež

Pontifikát: 399 – 401

Význam mena: zmŕtvychvstalý (gr.)

Sv. Anastázius (Anastáz, Anastasius) bol synom Maxima, narodil sa v Ríme. Pápežom sa stal v roku 399, bolo to počas vpádu barbarov. Odsúdil učenie Teofila z Alexandrie a jeho nasledovníkov, taktiež učenie Origena a donatistov. Na koncil v Kartágu, ktorý sa konal v roku 401, napísal list, v ktorom vyzval na rozhodné odsúdenie donatistického bludu. Priatelil sa so sv. Hieronymom a sv. Pavlínom z Noly, ktorí sa o ňom vo svojich spisoch s úctou zmieňujú. Jeho synom bol pápež sv. Inocent I., jeho bezprostredný nástupca na rímskom biskupskom stolci.