Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 18. júl

* okolo 781 Frízsko, Holandsko (?)
† 18. júl 836 Utrecht, Holandsko

Význam mena: mocný v pokoji, bohatý na pokoj (nem.)

Atribút: pri oltári, prebodnutý dvoma mečmi

Sv. Fridrich sa narodil okolo roku 781 v rodine, ktorá mala pôvod zrejme v Anglicku, pričom je nejasné, či sa narodil ešte v Anglicku, alebo už na území Frízska, čo je časť dnešného Holandska, kam sa jeho rodičia presídlili. Bol súčasníkom našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. Bol synovcom frízskeho kráľa Radboda. Celý svoj život a pastorálne úsilie zasvätil dokončeniu evanjelizácie Frízov. Po svojej kňazskej vysviacke sa venoval najmä katechéze konvertitov a katechumenov. Stal sa biskupom v meste Utrecht v roku 820, niektoré pramene udávajú rok 825. V tomto období poslal medzi Frízov niekoľko kňazov, medzi ktorými vynikal Odulf, ktorého si uctievame tiež ako svätého. Tento sa stal neskôr Fridrichovým prvým životopiscom.

Biskup Fridrich bol uznávanou duchovnou autoritou. Pre jeho mnohoraké schopnosti ho nemecký cisár Ľudovít Pobožný menoval za svojho radcu. Zúčastnil sa na miestnej synode v Magonze v roku 829. Jeho osobu a pôsobenie spomína vo svojom diele aj u nás známy sv. Rabanus Maurus, ktorý mu venoval v roku 834 svoj komentár ku knihe Jób. O jeho mučeníckej smrti existujú dve tradície. Jedna hovorí, že ho zavraždili najatí vrahovia. Najala ich druhá, nezákonná žena cisára Ľudovíta Judita Bavorská. Keďže Fridrich ako biskup tento čin verejne odsudzoval, nezákonná cisárovná ho znenávidela a postarala sa o jeho zavraždenie. Stalo sa to 18. júla 838 počas modlitby vďakyvzdania po svätej omši. Druhá tradícia hovorí, že ho zabili pohanskí Frízovia na holandskom ostrove Walcheren, kde sa venoval osobne ich evanjelizácii. Podľa tradície počas zomierania recitoval text žalmu 144. Pochovali ho v krypte kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Utrechte, neskôr sa jeho pozostatky stratili a dnes sa o nich nič nevie.

Sv. Fridrich zložil známu modlitbu ku cti Najsvätejšej Trojice, ktorá sa v Holandsku používala po stáročia. Nebol kanonizovaný moderným spôsobom, ale tradičným stredovekým spôsobom – aklamáciou.