Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 11. november; v Rímskom martyrológiu z roku 1956 bola spomienka uvedená na 23. januára

* okolo 550 (?) Amathus, Cyprus
† okolo 619 Cyprus

Význam mena Ján: Boh je milostivý (hebr.)

Sv. Ján Almužník, ikona

Sv. Ján Almužník, ikona

Ján Almužník sa narodil približne okolo roku 550 a pochádzal z Cypru. Bol biskupom v Alexandrii v 7. storočí a preslávil sa tým, že dokázal do vtedajšej spoločnosti zaviesť princípy, aké vládli medzi ľuďmi len v časoch svätého účinkovania apoštolov Ježiša Krista. V Novom zákone v Skutkoch apoštolov sa v 4. kapitole o. i. píše: „Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné.“ Svätý Ján Almužník tento stav docielil vlastným príkladom. Po zaujatí postu alexandrijského patriarchu totiž vydal svojim kňazom tento príkaz: „Bratia moji! Nepatrí sa, aby sme sa viac starali o niečo iné ako o Spasiteľa Ježiša Krista. Iďte preto po meste a spíšte mi mená všetkých mojich pánov, nevynímajúc ani jedného.“ No a keď mu bratia nerozumeli, akých pánov má ich nový biskup na mysli, Ján Almužník situáciu vysvetlil slovami: „Tých, čo vy voláte žobrákmi a chudobnými, ja volám pánmi. Naozaj ich za takých považujem, lebo oni nám môžu pomôcť do neba.“

Keď týchto „pánov“ zrátali, bolo ich v Alexandrii okolo sedem tisíc. Im sa Ján Almužník ponúkol za otca a všetky svoje príjmy začal medzi nich rozdeľovať. Len takto osobným príkladom pohol srdciami boháčov, ktorí pochopili, že rozdávať je viac ako dostávať. Pri nástupe Jána Almužníka do úradu bolo v Alexandrii sedem kostolov. Pri odchode tohto svätca z úradu bolo v Alexandrii sedemdesiat Božích chrámov. A pri nich nemocnice, starobince, chudobince. Zomrel okolo roku 620. Pochovali ho v Carihrade, potom jeho zachované telo daroval turecký sultán kráľovi Matejovi Korvínovi pri príležitosti jeho korunovácie.

Od druhej polovice 15. storočia bolo jeho telo uložené v kráľovskej kaplnke v Budíne, odkiaľ sa po bitke pri Moháči roku 1526 dostalo na Bratislavský hrad a roku 1530 do Dómu sv. Martina, kde mu v 17. storočí/23. január 1632/ ostrihomský arcibiskup Imrich Esterházy vybudoval náhrobnú kaplnku, vyzdobenú slávnym rakúskym sochárom Georgom Raffaelom Donnerom.

Z jeho zachovaného tela dala Bratislava v októbri roku 2005 rebrovú kosť ruským pravoslávnym mníchom. Inú relikviu dostal už skôr svätcov rodný Cyprus.

Z jeho života:
Ján Almužník slúžil sv. Liturgiu. V sv. Liturgii ako sa obrátil k ľuďom, videl medzi nimi toho človeka, o ktorom počul, že sa na neho hnevá. Svätý patriarcha zišiel od oltára, pristúpil k nemu, objal ho a nepustil ho, dokiaľ mu ten neprisľúbil, že sa nebude hnevať. Potom sa vrátil k oltáru a pokračoval v slúžení sv. Liturgie s týmito slovami Otčenáša: „a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame našim vinníkom.“, sa prítomní pustili do plaču. Po sv. Liturgii nejeden z nich šiel k svojmu nepriateľovi a zmieril sa s ním.