Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Sviatok: 22. február

Liturgické slávenie: Sviatok

Dnešný sviatok je pripomienkou úradu apoštola Petra, ktorý dostal od Ježiša Krista. Ustanovil ho za svojho nástupcu, za viditeľnú hlavu Cirkvi. Evanjelista Matúš to opisuje vo svojom evanjeliu takto: Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“ Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ (Mt 16, 13-19).

Ďalší text, v ktorom Ježiš výslovne uvádza Petra do služby sa vyskytuje v Jánovom evanjeliu: Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? “ Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky.“ Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“ On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“ a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“(Jn 21, 15-19).

Peter účinkoval najprv v Jeruzaleme, potom odišiel do hlavného mesta Sýrie – do Antiochie, kde pôsobil sedem rokov. V roku 42 za vlády cisára Klaudia odišiel do Ríma, hlavného mesta Rímskej ríše. Z tohto miesta viedol Cirkev asi 25 rokov. V roku 67 podstúpil mučenícku smrť – ukrižovali ho dole hlavou. Stalo sa to za prenasledovania počas vlády cisára Nera.

Peter teda dostal za úlohu, aby strážil čistotu viery, ktorá v priebehu dejín prešla nespočetnými útokmi, počínajúc bludmi cez východný rozkol roku 1054, nástup protestantizmu v roku 1517 a ďalšími štiepeniami až po dnešné časy. Napriek všetkým týmto nástrahám a ťažkostiam vytrvala Cirkev pod jednotným vedením pápežského úradu až dodnes. Pápež ako nástupca sv. Petra je na čele celej Cirkvi a cirkevnej hierarchie. Je volený kardinálskym zborom. Voľba pápeža má svoje prísne pravidlá a je úzkostlivo chránená pred zásahmi zvonka. Sviatok Katedry sv. Petra sa slávil v Cirkvi už v 4. storočí takisto 22. februára na pamiatku dňa, kedy sa Peter ujal správy rímskeho biskupstva.