Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 20. október

† okolo 60 ?

Kornélius bol pôvodne stotníkom kohorty v rímskom vojsku. Spomína sa v Skutkoch apoštolských v 10. kapitole. Píše sa o ňom, že bol nábožný, modlil sa a dával almužnu. Raz okolo tretej – keď sa modlil – mal videnie anjela, ktorý mu kázal poslať poslov do do mesta Joppe, kde sa vtedy zdržiaval apoštol Peter. Stotník poslúchol a poslal ich. Medzitým mal v Joppe videnie aj apoštol Peter, v ktorom mu Pán zjavil stotníkovu žiadosť. Keď poslovia od Kornélia prišli, Peter ich prijal a na druhý deň išiel spolu s nimi a niekoľkými kresťanmi do Cézarey ku Kornéliovi. Mnohí boli zadivení, že chce pokrstiť aj tohto pohana. No Peter im rozpovedal o svojom videní a Kornélius o svojom. Vtedy prestali všetky námietky a Kornélius spolu s ostatnými boli pokrstení. Tu končí rozprávanie Skutkov apoštolských. Ďalej sa tradície rozchádzajú. Podľa jednej sa stal potom v tom istom meste Kornélius biskupom. Podľa druhej bol naďalej stotníkom a neskôr ho pre vieru umučili. Akokoľvek, je človekom, ktorý úprimne hľadal pravdu, túto pravdu našiel a opravdivo žil. Jeho spomienka zostane v Cirkvi natrvalo.