Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 13. november

* okolo 800/825 Rím (?)
† 13. november 867 Rím

Pontifikát: 858 – 867

Sv. Mikuláš I. bol pápežom. Narodil sa v rodine rímskeho úradníka. Mal veľmi zaujímavú myšlienku vzťahov Cirkvi a štátu: Pápež aj cisár vlastnia silu v štáte, avšak rozsah je odlišný. Pápež, hoci jeho sila je na poli duchovnom, môže zasahovať aj do záležitostí štátu. Cisár však nemôže zasahovať do Cirkvi, pretože jeho sila je len pozemská.

Mikuláš sa vyznačoval pevnosťou v záujmoch Cirkvi. Exkomunikoval arcibiskupa Jána z Ravenny, ktorý neuznával pápežskú autoritu. Zosadil aj patriarchu v Konštantínopole Focia, ktorý potom neskôr exkomunikoval zase pápeža. Mikuláš zomrel r. 867.