Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 31. október

* okolo 924 Pfullingen, Bádensko-Württembergsko, Nemecko
† 31. október 994 Pupping pri Eferdingu, Rakúsko

Význam mena: prichádzajúci ako vlk (z nem.)

Symbol: biskupský pastorál (berla), vlk, sekera

Patrón Rezna (Regensburg), Bavorska; pastierov, námorníkov, drevorubačov, uhliarov, tesárov a sochárov

Sv. Wolfgang mal veľké nadanie a rodičia mu vštepili hlbokú nábožnosť. Keď mal sedem rokov, dali ho na výchovu do benediktínskeho kláštora v Reichenau (neďaleko Kostnice). Dosiahol tam výborné vzdelanie a pokročil aj v nábožnosti. Neskôr nastúpil na teologické štúdiá do Würzburgu. Popritom zatúžil po samote alebo kláštore. Jeho priateľ gróf Henrich ho však od toho odhováral. Chcel totiž, aby bol Wolfgang vo svete, kde by mohol byť príkladom a svetlom pre mnohých. Keď sa Henrich stal v roku 956 arcibiskupom v Trevíri, volal Wolfganga k sebe. Po mnohých nahováraniach a po sľube, že mu nedá Henrich žiadne vysoké hodnosti, Wolfgang súhlasil. Stal sa učiteľom v v katedrálnej škole v Trevíri. Mnoho rokov vyučoval mládež. Neprijímal žiadne odmeny, podporoval chudobných žiakov, chodil v jednoduchom rúchu, žil ako mních. Arcibiskup ho po čase predsa len vymenoval za dekana kanonickej kapituly, keďže medzi kanonikmi a vôbec duchovenstvom upadla disciplína. Wolfgang sa opäť vzpieral. Po čase však privolil. Podarilo sa mu obnoviť horlivosť u kňazov aj u Božieho ľudu.

V roku 964 zomrel počas svojej cesty do Ríma arcibiskup Henrich. Vtedy Wolfganga už nemohol zastaviť nikto, ani Bruno, arcibiskup v Kolíne. Wolfgang vstúpil k benediktínom v meste Einsiedeln (Švajčiarsko). Stal sa riaditeľom kláštornej školy. Jeho nosnou činnosťou bolo vysvetľovať mníchom Sväté písmo. Dlhší čas žil ako ponížený jednoduchý mních. Aj z iných kláštorov mu posielali chovancov, aby aj ich učil. Keď v roku 970 (alebo 971) navštívil kláštor sv. Ulrich, augsburský biskup, vysvätil Wolfganga za kňaza, hoci ten sa necítil na to hodný. Vzápätí mu ponúkali hodnosť opáta. Všetci mnísi by ho s radosťou videli na tomto poste. On to však neprijal. Hneď odišiel so skupinou mníchov hlásať evanjelium k Maďarom. Tam však nemali väčšie úspechy. V roku 972 teda odišli a Wolfgang sa dlhší čas zdržal u biskupa Pellegrína v Pasove. V tom čase v Rezne (Regensburg) zomrel biskup. Pellegrín Wolfganga hneď odpoorúčal ako vhodného kandidáta. Wolfgang sa však ako obyčajne, znova vzpieral. Nakoniec privolil, za biskupa bol vysvätený v januári roku 973. Ako biskup vyvinul veľké úsilie k obnove biskupstva, kňazstva, kláštorov, vzdelávania. Precestoval celé svoje veľké biskupstvo, ktoré vtedy zahŕňalo aj Čechy, Moravu a časť Maďarska. Ešte v roku 973 rozdelil diecézu, napriek tomu, že ho mnohí od toho odhovárali s tým, že sa umenšia dôchodky biskupstvu. Novým biskupským sídlom sa stala Praha. Wolfgang aj naďalej horlivo a zápalisto kázal, usiloval sa obnoviť charitu a mnohé iné veci. Nikdy neupustil od svojho prísneho a jednoduchého spôsobu života. Veľa sa modlieval. Vychovával budúceho cisára Henricha II. Zomrel 31. októbra roku 994 v Puppingene pri Linzi na území dnešného Rakúska počas jednej zo svojich mnohých apoštolských ciest. Jeho telo preniesli do Rezna, kde ho s veľkým žiaľom pochovali v chráme sv. Emeráma. Na jeho príhovor sa stalo veľa zázrakov. Za svätého bol vyhlásený roku 1052 pápežom Levom IX., ktorý vtedy osobne prišiel do Nemecka. Časť jeho relikvií sa nachádza aj v Prahe.