Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 23. september storočie Ikónium (teraz Konya, Turecko) V zoznamoch svätých sa nachádza viacero svätíc s menom Tekla. V niektorých prípadoch ide o zdvojenie alebo zámenu osôb. O sv. Tekle z Ikónia je dosť historických dokladov, ktoré nedovoľujú pochybovať o jej jestvovaní. Na kresťanskom východe sa uctievala ako „prvomučeníčka“. Strediskom jej úcty bola Seleucia v Cilícii. Ale aj na kresťanskom západe sa rozšírila jej úcta už v kresťanskom staroveku. Tak v Ríme sa zachovali dve fresky z 3. stor., ktoré boli pôvodne v podzemnom pohrebisku neďaleko baziliky sv. Pavla „za hradbami“ a ktoré vyobrazujú sväticu s výjavmi z jej mučenia. Nedajú  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 23. september * 19. február 1800 Montreal, Kanada † 23. september 1851, tamtiež   Émilie Tavernier Gamelin sa narodila v kanadskom Montreale, 19. februára 1800, skromným rodičom, ktorí tvrdo pracovali a boli veľmi cnostní. Bola poslednou z 15 detí manželov Antona a Jozefíny. Obaja jej rodičia zomreli mladí, ale svojim deťom zanechali silné kresťanské vzdelanie, ktoré v živote poznačila prítomnosť Prozreteľnosti. Od veku štyroch rokov, starostlivosť o Emíliu bola zverená otcovej sestre, ktorá už v ranom veku v nej rozpoznala značnú citlivosť voči chudobným a nešťastným. Keď jej brat ovdovel, Emília, ktorá mala v tom čase osemnásť rokov, mu pomáhala bez  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 23. september * 5. august 1878 Pizuny, Poľsko † 23. septembra 1940 Krakov, Poľsko Bernardyna Jabłońska sa narodila 5. augusta 1878 v malej obci Pizuny (dnes pri Jędrzejówka) pri Narol, asi 20 km južne od Tomaszów Lubelski. Otec Gregor bol chudobný roľník, vľúdny, láskavý a rozhodný. Matka bola poriadkumilovná a zodpovedná, s impulzívnym temperamentom. Všetky tieto vlastnosti vraj Bernardína zdedila. Mala troch bratov. Namiesto školskej dochádzky navštevoval rodinu chudobný učiteľ, ktorý za chlieb s mliekom začal Bernardínu učiť čítať a písať. Ešte nemala ani pätnásť rokov, keď jej zomrela matka a otec sa čoskoro na to znovu oženil. Bernardína  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 23. september † zač. 1. stor. Význam mena: Boh pridal, rozhojnil (hebr.) Sv. Alžbeta je nám známa najmä z Lukášovho evanjelia. Pochádzala z Áronovho kňazského rodu. Bola ženou židovského kňaza sv. Zachariáša. Boli už v staršom veku, keď sa im narodil prvý a jediný syn Ján Krstiteľ, ktorý pripravil cestu Božiemu synovi Ježišovi Kristovi. Jeho narodenie oznámil archanjel Gabriel Zachariášovi, keď konal v jeruzalemskom chráme obetu (Lk 1,5-20). O šesť mesiacov prišiel ten istý archanjel do Nazaretu k Panne Márii, ktorej oznámil, že sa stane matkou Ježiša Krista. Mária potom išla navštíviť svoju tetu Alžbetu do Ein Keremu  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 23. september 1. storočie Význam mena: Boh si spomenul (hebr.) Zachariáš je známy z Biblie, najmä z Lukášovho evanjelia. Bol otcom sv. Jána Krstiteľa. Bol kňazom v jeruzalemskom chráme. Jeho manželka sa volala Alžbeta, bola tetou Panny Márie. Počas obety v chráme sa zjavil Zachariášovi anjel Gabriel, ktorý mu zvestoval, že jeho manželka Alžbeta porodí syna napriek svojmu vysokému veku. Majú mu dať meno Ján. Zachariáš však neveril, preto onemel a pravdepodobne stratil aj sluch až do narodenia Jána Krstiteľa. Tradícia spomína, že Zachariáš bol zavraždený v chráme, keď odmietol povedať kráľovi Herodesovi, kde by mohol nájsť Jána  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 23. september * 15. október Valencia, Španielsko † 23. september 1936 Benicalap, dnes mestská časť Valencie, Španielsko Blahoslavená Sofia Ximénez (čítaj chiménez) sa narodila vo Valencii v Španielsku 15. októbra 1876. K prvému sv. prijímaniu a k sviatosti birmovania pristúpila v Kolégiu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho u sestier karmelitánok. V roku 1905 sa vydala za Carla del Río Díez de Bulmesnella. Bol už vdovec, mal tri deti. So Sofiou mali ešte ďalšie štyri deti. Celá rodina žila nábožným životom. 27. mája 1927 však Carlo zomrel a Sofia zostala vdovou. Bola členkou Katolíckej akcie a zúčastňovala sa aj iných katolíckych  [ Read More ]

vlastným menom Francesco Forgione Svätý Sviatok: 23. september * 25. máj 1887 Pietrelcina, Taliansko † 23. september 1968 San Giovanni Rotondo, Taliansko Význam mena: zbožný, nábožný (lat.) 25. mája 1887 sa v malej talianskej dedinke Pietrelcina do rodiny roľníka Grazia a jeho manželky Giuseppy Forgione narodil František, pomenovaný po sv. Františkovi z Assisi. Už v detstve bolo jasné, že je výnimočným dieťaťom Božím. Bol veľmi zbožným, už ako chlapec sa chcel stať kňazom. Stal sa kapucínom, ako šestnásťročný si v roku 1902 obliekol kapucínsky habit. Prijal meno Pio. Po siedmich rokoch štúdií bol roku 1910 vysvätený za kňaza. Celý jeho  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 23. september * Volterra, Toskánsko, Taliansko (?) † 76 (?) Rím Pontifikát: 67 – 76 Sv. Línus bol druhým pápežom v dejinách. Podľa tradície si ho za svojho nástupcu na pápežskom stolci vybral sám sv. Peter pred svojou smrťou okolo roku 67. Za biskupa ho vysvätil asi sv. apoštol Pavol. Spomína sa v Druhom liste sv. Pavla Timotejovi (4,21). FacebookTwitterGoogle+E-mail