Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 4. apríl

* okolo 560 Cartagena, Španielsko
† 4. apríl 636 Sevilla, Španielsko

Emblém: biskupská berla

Patrón Sevilly, masmédií a internetu

Bartolomé Esteban Murillo: Izidor, okolo 1655, obraz v katedrále v Seville

Bartolomé Esteban Murillo: Izidor, okolo 1655, obraz v katedrále v Seville

Sv. Izidor sa narodil v rokoch 560-570 v Kartagéne v južnom Španielsku. Rodičia boli bohatí, otec Saveriano bol vojenským prefektom. Dvaja Izidorovi bratia Leander a Fulgentius sa stali biskupmi a sestra Florentína vstúpila do rehole. Všetkých si uctievame ako svätých. Rodičia zomreli, keď bol Izidor ešte malým, zobral si ho teda najstarší brat Leander k sebe do kláštora, kde bol vtedy predstaveným. Tam ho chcel vychovať a vyučiť vo vedách. Izidor bol síce nadaný, ale učenie mu nevoňalo. Raz sa dokonca stalo, že ušiel. Potom si to však rozmyslel a vrátil sa späť. Naučil sa viacero rečí: latinčinu, gréčtinu, hebrejčinu a veľa toho preštudoval. Jeho brat Leander sa medzitým stal sevillským arcibiskupom. Keď Izidor dokončil predpísané štúdia, Leander ho vysvätil za kňaza.

Ako kňaz Izidor horlivo bojoval za pravú vieru. Vtedy boli totiž v hojnej miere rozšírené bludy, najmä arianizmus. V Španielsku vtedy vládol vizigótsky kráľ Leogvild, ktorý podľahol tomuto bludu spolu so svojou šľachtou. Mnohých biskupov a kňazov vyhnal z krajiny. Medzi nimi bol aj Leander, Izidorov brat. Pokoj sa vrátil až s panovaním Leogvildovho syna Rekarda, ktorý nastúpil na trón v roku 587. Biskupi sa mohli vrátiť späť. V roku 601 zomrel Leander. Za jeho nástupcu si vyvolili práve Izidora. On sa vzpieral, nechcel opustiť kláštor, v ktorom žil, ale keď ho násilím odtiaľ vyviedli, potom to prijal. Pápež Gregor Veľký mu s radosťou poslal arcibiskupské insígnie.

Aj ako biskup viedol Izidor prísny život. Bol veľmi láskavým voči chudobným a chorým. Bránil katolícku vieru pred bludnými náukami. V Seville, ale aj v iných mestách zakladal školy a všemožne sa snažil, aby vzdelanie bolo prístupné čo najširšiemu spektru ľudí. Napísal mnoho poučných kníh, traktátov z filozofie i teológie, spisy z oblastí hvezdárstva, kozmológie, lekárstva, práva, fyziky a matematiky. Napísal dokonca aj encyklopédiu pod názvom Etymologiae v dvadsiatich zväzkoch. Bol to súhrn vtedajších teologických, ale aj iných vedomostí. Vďaka tomuto dielu sprístupnil výsledky bádania vtedajších vied mnohým ľuďom. Encyklopédia sa veľmi rýchlo šírila. Zachovala sa nám dodnes, obsahuje výpisy aj z takých pohanských i kresťanských spisovateľov, ktoré sa ináč nezachovali. Jeho hlavným teologickým dielom sú Tri knihy myšlienok (Sententiarum libri tres). Keď mal sedemdesiatšesť rokov, cítil, že sa blíži smrť. Vtedy v chráme prosil o odpustenie a o modlitby všetkých veriacich, prijal sviatosti a o niekoľko dní – 4. apríla 636 zomrel. Pochovaný je v bazilike sv. Izidora v severošpanielskom meste León. Za svätého bol vyhlásený roku 1598 a za učiteľa Cirkvi v roku 1722.

Izidor je známy práve svojou učenosťou a starostlivosťou o to, aby sa čo najviac vzdelania a informácií dostalo všetkým ľuďom. Práve preto je patrónom informačných prostriedkov – masmédií a internetu.