Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 2. november

* okolo 1094 Armagh, Írsko
† 2. november 1148 Clairvaux, dnes Longchamp-sur-Aujon, Francúzsko

Význam mena: môj posol (hebr.-lat.)

Atribúty: palma, koruna

Sv. Malachiáš sa narodil okolo roku 1094 v meste Armagh v Írsku. Bol synom profesora kláštornej školy v Armagh. Stal sa kňazom, študoval u Malchusa, biskupa mesta Waterford a Lismore, ktorého zásluhou vzniklo mnoho írskych kostolov 12. stor. Ako kňaz sa Malachiáš intenzívne zúčastňoval na živote Cirkvi. Po synodách v rokoch 1101 a 1111 sa stal blízkym spolupracovníkom priekopníka cirkevnej reformy Cellacha, ktorý bol biskupom v meste Armagh. V tých časoch Írsko sužovali útoky povstalcov, Normanov a vojna s Dánskom. Cirkevná organizácia stála ešte na vratkých nohách, klérus bol nedostatočne vzdelaný. V r. 1122 vstúpil Malachiáš do kláštora v Lismore. Okolo r. 1124 sa stal biskupom v meste Connor. Ako biskup sa veľmi snažil, aby duchovný život napredoval. V meste Bangor v jeho diecéze sa nachádzal kláštor, ktorý sa pod jeho múdrym vedením zdokonalil a preslávil tak, že slúžil ako vzor mníšskeho života.

Keď v r. 1129 biskup Cellach zomrel, určil za svojho nástupcu Malachiáša. No príbuzní biskupa Cellacha považovali biskupské miesto za rodinný majetok, a tak Malachiášovi nedovolili zaujať biskupstvo. Na uprázdnený biskupský stolec mohol Malachiáš nastúpiť až po roku 1134, keď to jeho prívrženci presadili ozbrojenou mocou. Vyhnaný držiteľ biskupského stolca, Niall, ušiel a vzal so sebou vzácne insígnie z Armagh – palicu Pána Ježiša, zvonček sv. Patrika a knihu mesta Armagh. Malachiášovi sa podarilo získať späť najskôr palicu Pána Ježiša a zakrátko na to aj ostatné insígnie. Po rokoch ďalších právnych sporov a úspešných reforiem sa zriekol v roku 1137 biskupskú hodnosť a vrátil sa späť do kláštora.

V roku 1139 cestoval z poverenia írskych biskupov do Ríma, kde od pápeža Inocenta II. dostal pálium pre Armagh. Tým bol vymenovaný za pápežského vyslanca pre Írsko. Počas tejto cesty sa v Clairvaux zoznámil so sv. Bernardom, ktorý mu poslal írskych novicov. Títo v Írsku znova rozhýbali reformu Cirkvi a založili množstvo kláštorov rehole cisterciánov. Prvý bol v Melliforte. Postupne vzniklo aj veľa kláštorov rádu augustiniánov. V tom čase Malachiáš začal v Írsku zavádzať rímsku liturgiu.

To, čím sa Malachiáš azda najviac preslávil, je spis Prophetia de summis pontificibus (Predpovede o rímskych pápežoch). V 111 predpovediach (proroctvách) obrazne opísal budúcich pápežov. Predpovede so zašifrovaným posolstvom začínajú pri pápežovi Celestínovi II., ktorý bol v úrade od roku 1143 do roku 1144. Proroctvá zapísal pravdepodobne benediktínsky kňaz Wion. Toto dielo vyšlo prvý krát v r. 1595 ako pod názvom Fassung (Duševný pokoj). Objavili sa však pochybnosti, či toto dielo pochádza od Malachiáša alebo od Filipa Neriho. Pápež Pius XII. sa v spise nazýva „Pastor angelicus“, (anjelský pastier) – obyvatelia Ríma mu dávali nežné pomenovania ako „biely anjel“, alebo „anjel mieru“, keď sa po bombardovaní Ríma v druhej svetovej vojne objavoval v troskách mesta. „Pastier a moreplavec“ – tak znelo proroctvo pre Jána XXIII. Tí, čo verili týmto predpovediam, uvádzali toto vysvetlenie: Jánovi rodičia si zarábali na živobytie ako maloroľníci, pápež Ján bol teda v mladosti úzko spätý s poľnohospodárstvom, neskôr však – ako pápežský legát – veľa toho precestoval a nakoniec sa stal patriarchom Benátok. Pre Pavla VI. bola predpoveď „Kvet kvetov“. Jeho erb zdobili tri ľalie. Rozpolený mesiac patril pápežovi Jánovi Pavlovi I. – jeho pontifikát trval len 33 dní, presne poldruha mesiaca. Jánovi Pavlovi II. bolo pririeknuté „De Labore Solis“, „zatmenie slnka“, znel preklad predpovede – Karol Wojtyla sa narodil v deň, keď bolo zatmenie slnka. Iný preklad hovorí: „Robotník slnka“ – toto môžeme vysvetliť ako znamenie pre mnoho ciest a neúnavnú prácu tohto pápeža. Posledný pápež bude podľa Malachiášovej predpovede „Petrus Romanus“, „Peter, Riman“. Počas jeho pontifikátu má byť sedmobrežné mesto veľmi poškodené, až zničené. Nedá sa však povedať, či a nakoľko vyjadrujú tieto proroctvá úplnú skutočnosť. Nevieme ani to, či predpovedal všetkých pápežov alebo len časť.

Na svojej druhej ceste do Ríma v roku 1148 Malachiáš v Clairvaux ochorel. Z choroby sa už nevyliečil a podľa tradície zomrel v náručí sv. Bernarda, ktorý neskôr napísal jeho životopis. Svätorečený bol v roku 1190.