Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

zakladateľ rádu rogacionistov Najsv. Srdca Ježišovho a Dcér Božej horlivosti Svätý Sviatok: 1. jún * 5. júl 1851 Messina, Sicília, Taliansko † 1. jún 1927 tamtiež Význam mena: Boh je milosrdný (fénic.) ​Hanibal (tal. Annibal) Mária Di Francia sa narodil 5. júla 1851 v Taliansku, v Mesine na Sicílii. Bol tretím zo štyroch detí a jeho rodičia mali šľachtický pôvod. Otec z rodu Marchesi bol pápežským vicekonzulom a čestným kapitánom námorníctva. Matka Anna bola z markýzskeho rodu a ovdovela, keď mal Hanibal Mária 15 mesiacov. Už ako sedemročný bol poslaný do šľachtickej školy riadenej cisterciánmi, v ktorej bol do svojich  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 1. jún * okolo 100 Flavia Neapolis, dnes Nablus, Palestína † okolo 165 Rím Význam mena: čestný, poctivý (lat.) Atribút: palma Patrón filozofov Sv. Justín sa narodil okolo roku 100 v meste Flavia Neapolis (biblický Sichem), dnes Nablus v Sýrskej Palestíne. Jeho rodina bola pohanská. V mladosti študoval pohanských básnikov, rečníkov, dejepiscov a filozofov. Kvôli štúdiu odcestoval do Atén, do centra vtedajšej kultúry. Počúval viacero filozofov, ktorí boli zástancami stoicizmu, peripatetizmu, pytagorejcov a platonikov. Zakotvil u platonikov, učenie Platóna sa mu zdalo najviac zodpovedajúce skutočnej pravde. Raz, ako tak na morskom brehu rozmýšľal o tomto učení, stretol zrazu  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 1. jún † 400 Turrita, dnes Montefalco, Taliansko Sv. Fortunát bol kňazom v Turrite. Bol veľkým dobrodincom chudobných, sám aj fyzicky pracoval a čo zarobil, to rozdal. Tradícia hovorí, že raz pri práci na poli našiel zlato. Vtedy sa mu zjavil anjel v podobe chudobného. Fortunát mu všetko zlato daroval. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Blahoslavený Sviatok: 1. jún * 9. máj 1575 Ballesteros, Španielsko † 1. jún 1617 ostrov Takašima pri Nagasaki, Japonsko Ferdinand sa narodil sa v Ballesteros (južne od Toleda) v Španielsku. V roku 1594 zložil rehoľné sľuby v reholi augustiniánov v Montille. V roku 1603 odišiel na misie do Mexika, o rok neskôr na Filipíny a v roku 1605 sa dostal do Japonska, kde ho vymenovali za provinciálneho predstaveného. Až do roku 1617 pôsobil v Omure pri Nagasaki. Dňa 22. mája 1617 boli zabití pre vieru bl. Peter od Nanebovzatia a bl. Ján Krstiteľ Maciado de Tavora. Ich smrť otriasla tamojšími  [ Read More ]