Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Po celonočnej modlitbe si Pán Ježiš vybral za svojich najbližších spolupracovníkov, ktorých nazval apoštolmi. Boli to Peter a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý sa stal zradcom (porov. Mt 10, 2-4). Po zmŕtvychvstaní Pána Ježiša bol namiesto Judáša ustanovený za apoštola muž menom Matej (porov. Sk 1, 15-26). Apoštoli potom hlásali evanjelium po celom svete. Pre bližšie informácie pozri životopisy jednotlivých apoštolov.