Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 27. júl * 23. február 1881, Oegeklooster, Friesland Holansko † 26. júl 1942 koncentračný tábor Dachau, Bavorsko, Nacistické Nemecko Narodil sa 23. 2. 1881 v osade Ugoklooster pri Bollswarde vo Frísku na území Holandska. Pokrstený bol Siard /Anno Sjoerd/. Mal päť súrodencov, z ktorých štyria si neskôr zvolili rehoľné povolanie. Siard už ako dieťa vynikal láskou k Panne Márii a ako študent františkánskeho gymnázia v Megene pri Nejmeegen túžil po zasvätenom živote v jej službe. Preto v 17 rokoch vstúpil do karmelitánskeho kláštora v Boxmeeri, kde prijal nové meno Titus. Štúdium teológie začal v Zenderen a po roku pokračoval v Oss, ležiacom južne od  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 23. september storočie Ikónium (teraz Konya, Turecko) V zoznamoch svätých sa nachádza viacero svätíc s menom Tekla. V niektorých prípadoch ide o zdvojenie alebo zámenu osôb. O sv. Tekle z Ikónia je dosť historických dokladov, ktoré nedovoľujú pochybovať o jej jestvovaní. Na kresťanskom východe sa uctievala ako „prvomučeníčka“. Strediskom jej úcty bola Seleucia v Cilícii. Ale aj na kresťanskom západe sa rozšírila jej úcta už v kresťanskom staroveku. Tak v Ríme sa zachovali dve fresky z 3. stor., ktoré boli pôvodne v podzemnom pohrebisku neďaleko baziliky sv. Pavla „za hradbami“ a ktoré vyobrazujú sväticu s výjavmi z jej mučenia. Nedajú  [ Read More ]

Vlasným menom  Тарсикія Ольга Мацьків ukr. Blahoslavená Sviatok: 17. júl * 3. marec 1919,  Chodorów, Ukrajina † 17. júl 1944, Krystynopol, Ukrajina   Na Západnej Ukrajine, v malebnom mestečku Chodorove (rajon Židačov, oblasť Ľvov), v stredne zámožnej rodine Romana Márie Mackových, pekného jarného dňa, 23. marca 1919, prišla na svet prvá dcéra, ktorej pri krste dali meno Oľga. Neskôr sa im narodili ešte tri deti: Štefánia v roku 1921, Evstachia v roku 1923 a Jaroslav v roku 1925. Oľgini rodičia boli zbožní, praktizujúci kresťania, gréckokatolíckeho vierovyznania. Starostlivo vychovávali svoje deti a vlastným príkladom ich učili svedomitosti, pracovitosti, modlitbe a láske k Bohu. Otec,  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 26. január * Grécko (?) † okolo 97 (?) Kréta, Grécko Význam mena: divá holubica (lat.) Atribúty: žiarivá tvár, rúcajúci sa pohanský chrám Sv. Timotej a Títus boli dobre známi v prvých kresťanských časoch. Ich mená podnes má v ušiach každý kresťan už len preto, že boli blízkymi spolupracovníkmi sv. apoštola Pavla, ktorý im napísal osobitné listy – Timotejovi dva a Títovi jeden. Z týchto listov a zo Skutkov apoštolských si môžeme rekonštruovať niekoľko udalostí z ich života. Títus patrí medzi tých, ktorí sa obrátili z pohanstva na kázanie sv. apoštola Pavla. Nevieme, kde sa narodil, nevieme nič presné o  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 21. máj † 1. storočie Sv. Timotej bol diakonom. Svoj život stratil pre vieru v Krista v Mauretánii v Afrike. FacebookTwitterGoogle+E-mail

(Torpete, Torpè) Svätý Sviatok: 29. apríl † okolo 65 Pisa, Taliansko Úcta k sv. Torpesovi je živá už oddávna najmä v talianskom meste Pisa, ale aj v St-Tropez vo Francúzsku a v španielskej Eciji. Prvý záznam o jeho živote a umučení pochádza pravdepodobne až zo 6. storočia, údaje v ňom teda môžu byť nepresné. Zdá sa, že Torpes bol úradníkom alebo rytierom na dvore cisára Nera. Pokrstil ho kňaz Anton, ktorý pôsobil v Pise. Čoskoro bol ako kresťan odhalený. Počas návštevy cisára Nera v Pise ho sťali. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 29. apríl * Efez (?), dnes ruiny pri meste Selçuk v Turecku † 1. storočie Tychikus sa spomína v Skutkoch apoštolov (20, 4) ako jeden zo spoločníkov apoštola Pavla na jeho ceste do Jeruzalema, kde mal odovzdať dary zo zbierky pre veriacich. Tychikus bol pravdepodobne aj s Trofimom zástupcom cirkevného zboru v Efeze. Ako posol apoštola Pavla sa spomína v Liste Kolosanom 4,7, v Liste Efezanom 6,21, v Druhom liste Timotejovi 4,12 a v Liste Títovi 3,12. Tradícia (či skôr legenda) ho uvádza ako diakona a neskôr prvého biskupa Chalcedónie (dnes Kadiköy, časť Istanbulu v Turecku). FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 22. apríl * Sikeon (Syceon), dnes neexistujúce mesto pri Tahire v Turecku † 613 Anastasiupolis, dnes Dara (Oğuz) v Turecku Význam mena: dar od Boha (gr.) Teodor žil od svojej mladosti ako askéta. Potom vstúpil do kláštora, kde sa stal opátom. Trikrát podnikol púť do Svätej zeme. Tam pobudol vo viacerých kláštoroch. V roku 589 ho zvolili za biskupa mesta Anastasiupolis. Odmietol to, ale potom to prijal a až do svojej smrti spravoval svoju diecézu zodpovedne a horlivo. Zvlášť si uctieval sv. Juraja. Vykonal viacero zázrakov, preto mu prischlo pomenovanie „Thaumaturgos“, Divotvorca. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 22. jún * 6. február 1477/1478 Londýn † 6. júl 1535 tamtiež Význam mena: dvojča (hebr.) Málokedy sa stretá jemnosť s veľkosťou a vážnosť s humorom tak, ako nám o tom svedčia dejiny, keď nám predstavujú osobu anglického humanistu, štátnika, otca rodiny a mučeníka – sv. Tomáša Mora. Preto ani nespravodlivý hnev anglického kráľa nevedel celkom potlačiť sympatie k tomuto ušľachtilému mužovi, sympatie, ktoré sú pozoruhodne silné aj v našom storočí. Svätý Tomáš More (latinsky Morus) sa narodil roku 1477 alebo 1478 v Londýne. Jeho otec bol sudcom. Tomáš dostal dobrú výchovu a dôkladné humanistické vzdelanie. Istý čas  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 1. február * okolo 232 Samosata, Turecko, alebo Apamea, Bitýnia, dnes opustená osada juhovýchodne od Mudanya, Turecko † okolo 251 Nicea, dnes Íznik, Turecko Atribúty: palma Patrón záhradníkov Sv. Trifón sa narodil okolo roku 232. Už od detstva ho veľmi zaujímalo Sväté Písmo a usilovne ho čítal a študoval. Jeho život bol sprevádzaný mnohými zázrakmi. V roku 250 začal cisár Décius kruté a nemilosrdné prenasledovanie kresťanov. Trifóna, keďže bol známy svojou neochvejnou vierou, zatkli hneď ten istý rok. Postaral sa o to prefekt Aquilino. Trifón mal vtedy osemnásť rokov. Odviedli ho do Nicei a tam ho po krutom mučení sťali. Svoj  [ Read More ]