Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 13. júl * 1. storočie† 1. storočie Pochádzal vraj z Jeruzalema, aj keď mal rímske občianstvo a stal sa Ježišovým učeníkom. V Skutkoch apoštolov je o ňom písané v 15. a 16. kapitole. Apoštoli a starší so súhlasom celej Cirkvi rozhodli o vyvolení dvoch mužov na doprovod a za spolupracovníkov Pavla a Barnabáša na apoštolskej ceste do Antiochie. Jedná sa o dnešnú Antakyu v Turecku. Vybraní boli Júda, ktorému hovorili Barsabáš a Sílas, poprední muži medzi bratmi. „Aj Júda a Sílas mnohými slovami potešovali a posilňovali bratov, lebo aj oni boli prorokmi.“ (Sk 15, 32). Apoštol Pavol potom vzal so  [ Read More ]

Sviatok: 14. november * polovica 12. storočia Friesland, Nemecko † 13. november 1230 Mariengaarde, Nemecko Zobrazovaný je ako opátskom rúchu, pri delení chleba zo svojho košíka medzi chudobných a pútnikov. Siard /Siardus van Mariëngaarde/ pochádzal z frískej šľachtickej rodiny a študoval v kláštornej škole v Mariengaarde, kde bol v tom čase opátom sv. Friedrich. Tu zrejme pred rokom 1175 požiadal o prijatie do noviciátu. Po 20 rokoch kláštorného života bol roku 1194 zvolený piatym opátom Mariengaarde. Počas všedných dní sa od spolubratov v správaní nelíšil, ani habitom, ani stravovaním, ani bývaním. Svoj kláštor viedol ako dobrý vodca po duchovnej aj materiálnej  [ Read More ]

Svätí Sviatok: 20. apríla V Rímskom martyrológiu sú na deň 20. apríla uvedení (okrem iných) rímski mučeníci Sulpic a Servilián (lat. Sulpicius, Servilianus).O ich živote a smrti sa nevie nič určité, dokonca ani obdobie, kedy žili. Vie sa iba, že boli pochovaní v bazilike svätých Gordiána a Epimacha v Ríme. Literatúra:ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia dobrej knihy Trnava 1992. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Svätý Sviatok: 17. september * 18. mája 1631, Podegrodzie † 17. september 1701, Gorey Kalwaria Svätý Stanislav Papczynski – zakladateľ Kongregácie kňazov Mariánov sa narodil 18. mája 1631 v Podegrodzie, kováčovi Tomaszovi Papke a Žofii Tacikowské. Pri krste dostal meno Ján (Krstiteľ), ktoré potom zmenil na Stanislav. Mal brata a šesť sestier, narodil sa ako posledný. Ako dieťa si vyrábal malé „oltáre“ a zúčastňoval sa procesií v kostole. Mladý Papczynski prechovával veľkú úctu k Božskej prozreteľnosti, umučenie Krista, Najsvätejšej sviatosti, Najsvätejšej Panne Márii, a bol horlivým zástancom spásy duší v očistci. Vzdelával sa na jezuitských a piaristických kláštoroch v Podolínci, Jarosławi,  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 22. august * 7. júl 1893 Starunya, Ukrajina † 22. august 1964 Krasnojarsk, Ukrajina Narodil sa 7. júla 1893 v obci Starunya ležiacej v Ukrajinskej oblasti Stanislaviv (dnešný Ivano-Frankivsk). Rodičia boli jednoduchí roľníci grékokatolíckeho vyznania. V roku 1913 nastúpil do seminára, ale štúdium prerušila vojna. Na ceste ku kňazstvu mu v roku 1919 dopomohol stanislavský biskup Hryhorij Chomyszyn (pam. 28. 12.), ktorý v seminári prednášal morálku. Simeon Lukač bol v apríli 1945 tajne vysvätený na biskupa pre Grékokatolícku cirkev. Stalo sa tak na Ukrajine prenasledovanej Sovietmi. Pápež Pius XII. ku koncu roku 1945 verejne vyjadril solidaritu s touto prenasledovanou  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 5. január  * 389, Turecko † 459, Sýria Simeon „Stylita“ (slov. Stojaci na stĺpe) je ten najčudnejší zjav, aký kedy oduševnenosť za vieru mohla vytvoriť. Už za života bol spornou osobou: od mnohých zakúsil odmietanie, ako i bezhraničnú úctu, ktorá ho vyhlásila za div sveta. Už vtedy bol osobou plnou protikladov, mimoriadnym zjavom a koniec – koncov nepochopiteľným v očiach a srdciach blížnych. Simeon sa narodil okolo r. 389 v malej bezvýznamnej dedinke Sis pri hraniciach Sýrie. Zdá sa, že jeho rodičia neboli chudobní, a predsa svojmu synovi neumožnili nijaké zvláštne vzdelanie. Mladosť prežil na pasienkoch ako pastier  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 28. júl * 27. marec 1935, Okarche, Oklahoma, United States of America † 28. júl 1981, Santiago Atitlán, Sololá, Guatemala Stanley Francis Rother sa narodil 27. marca 1935 v okrese Oklahoma.  Bol najstarší zo štyroch detí narodených Franzovi a Gertrude Rother. Žil s rodinou v Okarche kde aj navštevoval kostol a školu Najsvätejšej Trojice. Vyrastal ako bežné dieťa vychované na farme, tvrdo pracoval pri vykonávaní každodenných povinností, navštevoval školu, hral športy, bol miništrantom a tešil sa z aktivít spojených s vyrastaním v malom meste. Na strednej škole začal v sebe rozoznávať Boží hlas a  povolania do kňazstva. Bol prijatý  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 11. jún * 10. apríl 1844, Ragusa, Taliansko † 11. jún 1910, Ragusa, Taliansko Narodila sa 10. 4. 1844 v Raguse na Sicílii ako piata dcéra kresťanského šľachtica Jána Battista Schinina a Rosalie Arezzo Grimaldi. Maria mala ďalších 7 súrodencov. Bola pokrstená v tom istom mesiaci. Rodina mala doma ako učiteľa svojich detí kňaza. Od útleho veku Maria nepreukazovala žiadnu náklonnosť k viere či k náboženstvu, ani v sebe ani vo svete. V mladosti sa Maria vzhľadom k požiadavkám doby venovala móde, hre na klavír a v domácom prostredí sa zúčastňovala rada aj tanečných zábav. So svojimi súrodencami  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 16. máj * ~1165 zrejme Aylesford, Anglicko † 16. máj 1265 Bordeaux, Francúsko Sv. Šimon Stock pochádzal z Anglicka. Až do príchodu karmelitánskej rehole do Anglicka (v r. 1237) žil ako pustovník v bútľavom strome. Údajne predvídal príchod rehoľníkov a hneď sa k nim pripojil. Podľa nie celkom jednoznačnej tradície Šimon Stock sa zúčastnil v r. 1245 na generálnej kapitule rehole v Aylesforde, kde bol zvolený za generálneho predstaveného. Svätec sa vyznačoval mimoriadnou úctou k Panne Márii, ktorú prosil, aby poctila jeho reholu dajakým privilégiom. Odpoveďou bolo zjavenie Panny Márie, ktorá odovzdala Šimonovi Stockovi hnedý škapuliar ako privilégium a záloh večnej spásy.  [ Read More ]

Blahoslavený  Sviatok: 30. júl * 25. november 1870 Oak Grove, Wisconsin, Spojené štáty americké † 31. júl 1957 Detroit, Michigan, Spojené štáty americké Úvod Páter Solanus Casey, vrátnik v Kláštore svätého Bonaventúru v Detroite v ten teplý letný deň roku 1941 už videl veľa ľudí. Prichádzali k nemu, lebo mal povesť, že je láskavý, múdry a koná zázraky. Vtedy sa u neho zastavil spolubrat kapucín, ktorý sa ponáhľal na zubársku pohotovosť. Keď ho Solanus požehnal, v okamihu sa uzdravil. Neskôr sa vrátil a povedal, že zubár zistil, že má všetky zuby dokonale zdravé. Vtedy prišlo ďalšie prekvapenie. „To chce oslavu!“ povedal páter  [ Read More ]