Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

A B C D E F G H CH I J K L Ľ M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Abdon m. z hebr. ebed sluha, otrok, staršia podoba Abdiáš, blízky pôv. význam má meno Sergej, rus. Avdon
Ábel m. z hebr.hábel ľahký vánok, dych
Abelard m. z franc. náreč. abelhe včelár alebo variant mena Adelard (nem.Adalhard vznešená moc, sila)
Abrahám m. z hebr. abrám otec množstva, staršia podoba Abram, pôv. významom je blízke meno Atila, rus. Avram, arab. Ibrahim
Absolón m. z hebr. abšalóm otec mieru, s ním súvisí meno Axel
Ada ž. z nem. mien so základom adal vznešený, ušľachtilý, v sloven. z dom. podoby mena Adela, vykladá sa aj z hebr. háda(h) ozdoba
Adalbert m. nem. meno (stnem. adal + berath) vznešený, urodzenýslávny, skrátením vzniklo meno Albert
Adam m. z hebr. hádám prsť, zem, t.j. človek z hliny, pozemšťan, dom. Ado, Aduš
Adela ž. pôv. dom. podoba nem. mena Adelheid vznešená postavaalebo zo stnem. mena Adala (adal vznešený), staršia podoba Adelaida, novšia Ada, Alida, Alina, Adelína, maď. Adél, fín. heidi, dom. Ada, Adica, Adina, Aduša
Adelaida ž. franc. podoba nem. mena Adelheid
Adelard m. nem. meno (stnem. adal + hart) vznešená sila, moc
Adelgunda ž. nem. meno (stnem. adal + gunt) vznešená bojovníčka)
Adelína ž. z nem. mena Adeline (od Adelheid)
Adolf m. – Adolfína ž. z nem. (stnem. adal + wolf) vznešený, ušľachtilý vlk, dom. Ado, Dolo, Dolfo, – Ada, Adolfa
Adrián m. – Adriána i Adriena ž. z lat. Hadrianus muž od mora, z tal. mesta (H)adrie, staršia podoba Hadrián, maď. Adorján, dom. Ado, Rio, – Ada, Ria, Riana
Afra ž. z lat., Afričanka
Agap m. – Agapa i Agapia ž. z gréc. agapaó ľúbiť, milovať, agapé ľúbosť, blízky pôv. význam majú mená so základmi ľub a mil a mená Amát, Gracián
Agáta ž. – Agatón m. z gréc. agathós dobrý, láskavý, blízky pôv. význam majú mená so základom dobr (dobrý), čes. Háta, dom. Aga
Aglája ž. rus. meno z gréc. aglaos krásna, nádherná, pôv. významom blízke sú mená Bela, Krasava, dom. Agla
Agnesa i Agneša ž. z gréc. hagné čistá, nevinná, nepoškvrnená, čes. Anežka, maď. Ágnesz (Ágnes), špan. Inés
Achiles m. z gréc. mena Achilleus, let. Achiles (vykladá sa ako môj bratalebo syn hada, alebo sa spája s významom rieky Achélóos
Aida ž. nejasné, asi z gréc., rozšírené ako meno hrdinky rovnomennej opery G.Verdiho
Aladár m. maď. meno z tur. s pôv. významom telesný strážca
Alan m. nejasné, asi z kelt. s pôv. významom súlad, svornosť
Albert m. – Alberta ž. pôv. skrátená podoba nem. mena Adalbert (stnem.adal + beraht) vznešený, urodzenýslávny, rovnaký pôv. význam majú staršie podoby Albertín, Albertína (podľa nem. žen. Albertine) a mená Albrecht a Adalbert, dom. Alo, Alino, Berco, – Bresn
Albertín m. – Albertína ž. staršie podoby mien Albert, Alberta
Albín m. – Albína ž. z lat. albus biely, pôv. významom blízke sú mená Bela, Blanka, Kandid, dom. žen. Alina, Aľa
Albrecht m. – Albrechta ž. pôv. skrátená podoba nem. mena Adalbrecht (stnem. adal + beraht) vznešený, urodzenýslávny, rovnaký pôv. význam majú mená Adalbert, Albert
Alena ž. variant mena Helena alebo skrátené z Magdaléna
Aleš m. čes. dom. podoba mena Alexej
Alex m. pôv. dom. podoba mien Alexej, Alexander
Alexander m. – Alexandra ž. z gréc. Alexandros obranca mužov, čes. Alexandr, rus. Aleksandr, tal. Alessandro, maď. Sándor (Šándor), dom. Alex, Alo, Alino, Lexo, Šaňo, Šándor, Saša – Alexa, Lexa, Xandra, Saša, Sašena
Alexej m. rus. meno z gréc. álexis pomoc, alexein brániť, t.j. obranca, lat. Alexius, nem. Alexis, rus. Aleksej, maď. Elek,
Alfonz m. – Alfonzia ž. franc. zo stnem. Adalfuns (pôv. Hadafuns)pripravený na boj, franc. Alphonse (Alfons), špan. Alfonso, dom. Fonzo, Fľonzo, – Alfonza, Fonza, m. rus. meno z gréc. álexis pomoc , alexein brániť , t.j. obranca , lat. alexius, nem. Alexis, rus.Aleksej, maď. Elek
Alfréd m. – Alfréda ž. z angl. (stangl. aelf + raed) múdry poradca, ktorému pomáhajú elfovia (duchovia), dom. Fredo,
Alica ž. z angl. Alice (dom. podoba mien Elisabeth, Adelheid alebo Alexandra) alebo zo stfranc. Aaliz (z Adelheid),
Alida ž. nem. meno skrátené z Adelheid Adela,
Alina ž. dom. podoba nem. mena Adeline (z Adelheid) alebo mena Albína, dom. Aľa,
Alma ž. asi z lat., s pôv. významom živiteľka, plodná,
Alojz m. – Alojzia ž. zo stfranc. Lowis (dnes Louis) zrejme zo st.nem. Hludwig slávny bojovník alebo z latinizovaného (Aloisius) stnem. mena Alwisi celý biely, rovnaký pôv. význam majú mená Lujza, Ľudovít, čes. Alois, maď. Alajos (Alajoš), dom. Lojzo, – Lojzaresní analýzu.,
Alžbeta ž. zo staršieho Elizabeta (hebr. Elíšebah) Bohu zasvätená, angl. Elisabeth, rus. Jelizaveta, maď. Erzsébet, Erzsika (Eržébet, Eržika), dom. Beta, Betina, Betuša, Líza, Lízina, Erža,
Amadeus m. z lat. Amadeus milý Bohu, rovnaký pôv. význam majú mená Bohumil, Teofil, nem. Gottlieb, maď. Amadé, tal. Amadeo, franc. Amédé,
Amália ž. zo stnem amal pracovitý, pôv. významom blízke sú mená Emil, Emília, franc. Amélie (Ameli), dom. Amáľa, Máľa, Málča, Malka,
Amand m. – Amanda ž. z lat. amandus milý, milovaný, blízky pôv. význam majú mená so základmi ľub a mil a mená Amát, Agap, Gracián,
Amarant m. – Amaranta ž. z gréc. amárantos nevädnúci, nesmrteľný,
Amát Amátus m. – Amáta ž. z lat. amatus (žen. amata) milovaný,
Ambróz m. – Ambrózia ž. z gréc. Ambrosios (lat. Ambrosius) nesmrteľný, nebeský, pôv. významom blízke sú mená Atanáz, Celestín, dom. Ambro, Ambruš,
Amos m. z hebr. hámós prinesený,
Anabela ž. vzniklo spojením mien Anna a Bela alebo z mena Amabel (lat. Amabilis lásky hodná, milá, ľúbezná, dom. Bela
Anastáz m. – Anastázia ž. z gréc. anastas vzkriesený, rus. žen. Nastasia, dom. Stáza, Nasťa
Anatol m. – Anatólia ž. z gréc. anatole (muž) z východu
Andrej Ondrej m. – Andrea ž. z gréc. Andreas statný, mužný, odvážny, žen. meno z franc. Andrée, maď. András (Andráš), Andor, Endre, čes. Ondřej, poľ. Andrzej, dom. Andro, Andriš, Andráš, Anduš, Ondráš, Ondriš, Ondro, Oňo, – Andrejka
Andronik m. – Andronika ž. z gréc. anér a niké víťazstvo muža, t.j. víťaz, pôv. významom blízke sú mená Mikuláš, Nikodém, Veronika, Víťazoslav, Žigmund
Aneta ž. pôv. franc. zdrobnená podoba (Anette) mena Anna
Anežka ž. čes. podoba mena Agnesa
Angela ž. – Angel m. z gréc. ággelos (lat. angelus) posol (Boží)anjel
Angelika ž. z lat. angelica anjelská, franc. Angélique
Angelína ž. z tal. alebo franc. Angelina Angela
Anita ž. pôv. špan. dom. podoba mena Anna
Anna ž. z hebr. Channá(h) milosť), t.j. milá, milostná, pôv. významom blízke sú mená so základom ľub a mil a mená Amanda, Grácia, dom. Ana, Anina,Anuša, Anča, Aňa, Hana, Hanuľa, Hanuša, Hanča, Nina, Nana
Annamária ž. zo spojenia mien Anna a Mária
Antal m. maď. podoba mena Anton
Antília ž. nejasné, asi podľa najstaršej podoby názvu Antíl (Antilia)protiľahlé ostrovy
Antim m. z gréc. anthinos pokrytý kvetmi, kvetový, pôv. významom je blízke meno Florián a mená so základom kvet
Antip m. rus. meno z gréc. Antipas (z Antipatros obyvateľ masta Antipatrie)
Anton m. – Antónia ž. z lat. Antonius popredný, vynikajúci, čes. Antonín, maď. Antal, Antos (Antoš), dom. Antoš, Antuš, Tóno, Tono, Toňo, Tončo, Tonuľo, – Tona, Toňa, Tonča, Tonuľa
Anunciáta ž. z lat. anuntiata neohlásená, nečakaná
Anzelm m. – Anzelma ž. z nem. Anselm, Anshelm Božia prilbaochrana, rovnaký pôvod má meno Selma
Apia ž. – Apián m. z lat. mena Appius, teda AppiovaAppiov, pôv. význam nie je jasný
Apoliena i Apolena ž. vznikli z mena Apolónia
Apolinár m. – Apolinára ž. z lat. Apollinarius Apolónov, patriaci bohu Apolónovi
Apolón m. – Apolónia ž. podľa mena gréc. boha slnka Apolóna (gréc. Apollón, lat. Apollo) z lat. Apolonius Apolónov, dom. Apolo, – Apola, Póľa, Polča, Poľuša
Arabela ž. z lat. orabilis venujúci sa modlitbe alebo variant mena Anabela
Aranka ž. maď. meno (arany, čít. araň zlato, zlatý), pôv. významom blízke sú mená so základom zlat a meno Aurélia
Aretas m. – Areta ž. angl. meno asi z gréc. areté dobrodinec alebo z arab. harata orať, obrábať zem (potom by bolo pôv. významom blízke meno Juraj)
Ariadna ž. z gréc. Ariadné (ari + andanó veľmi sa páči), t.j. vážená, úctyhodná
Ariel m. – Ariela ž. z hebr. Aríél Boží lev alebo Boží oheň
Aristid m. – Aristida ž. z gréc. aristos najlepší
Arkád m. – Arkádia ž. z lat. Arcadius (gréc. Arkas, gen. Arkados mesto Arkádia), gréc. Arkadios obyvateľ Arkádie, rus. Arkadij
Arleta ž. z franc., nejasné
Armand m. – Armanda ž. franc. podoba mena Herman
Armín m. – Armína ž. z maď. Ármin Herman
Arne m. škand. meno skrátené z mien so základom arn orol
Arnold m. – Arnolda ž. z nem. Arnold, Arnwald (stnem. aro + waltan) vládca orolsilný ako orol, dom. Arno, – Arna
Arnošt m. – Arnoštka ž. čes. podoba mena Ernest
Áron m. z hebr. Aharón prorocký, osvietený
Arpád m. z maď. Árpád (árpa jačmeň)
Artem m. – Artemia ž. pôv. rus. dom. podoba mena Artemij (z gréc. artemészdravý)
Artemida ž. podľa mena gréc. bohyne lovu Artemis (gréc. artemés zdravý)
Artemon m. staršia rus. podoba mena Artamon (z gréc. artemés zdravý)
Artúr m. z kelt. arth medveď, pôv. významom blízke je meno Uršuľa, dom. Artuš
Arzen m. z lat. Arsenius, gréc. Arsenios mužný, pôv. významom blízke je meno Andrej
Aster m. – Astéria ž. z gréc. aster hviezda, asterios hviezdny, pôv. významom sú blízke mená Estera, Hvezdoň, Atela
Astrid m. – Astrida ž. žen. meno je najskôr zo st. švéd. Astriss Bohom milovanáspôsobujúca Bohu radosť, môže byť aj z gréc. astroidéshviezdovitý
Atanáz m. – Atanázia ž. z gréc. athanatos nesmrteľný, pôv. významom sú blízke mená Ambróz, Celestín
Aténa ž. podľa mena gréc. bohyne múdrosti Athéné (lat. Minerva)
Atila m. maď. meno z gót. Attila otecko, pôv. významom je blízke meno Abrahám
August m. – Augusta ž. z lat. augustus žiarivý, svetlý, vznešený, majestátny, pôv. významom blízke sú mená Adela, Auróra, Etela, Svetlana
Augustín m. – Augustína ž. z lat. Augustinus Augustov, maď. Ágoston, Augusztina (Ágošton, Augustina), dom. August, Gusto (porov. aj od Gustáv), – Augusta, Gusta, Gustína
Aurel m. – Aurélia ž. z lat. Aurelius (aureolus zlatý, zlatučký), staršie podoby Aurélius, Aurelián, rovnaký pôv. význam majú mená so základom zlat a meno Aranka, dom. Relo, – Aurelka, Rela
Auróra ž. z lat. Aurora ranná zora, zornička, pôv. významom blízke je meno Zora
Axel m. pôv. sever. skrátená podoba mena Absolón