Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

A B C D E F G H CH I J K L Ľ M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Radana ž. novšie slovan. meno, variant mena Radovana
Radim m. slovan. meno, pôv. dom. podoba mien Radimír, Radimil
Radimír m. – Radimíra ž. slovan. meno s pôv. významom kto má rád mier (svet) alebo starajúci sa o mier, variantom je Radomír, staršie aj Radimer, Radmer, dom. Rado, – Rada
Radislav m. – Radislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci radosťradujúci sa alebo starostlivý, variantom je Radoslav, starší variant Radslav (Raclav), dom. Rado, – Rada
Radivoj m. slovan. meno, jeho pôv. význam by bol majúci rád vojsko alebo starajúci sa o vojsko
Radko m. – Radka ž. pôv. dom. podoba zložených mien so základom rad
Radomil m. – Radomila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci radosť alebo starostlivý, dom. Rado, – Rada
Radomír m. – Radomíra ž. variant mena Radimír
Radoslav m. – Radoslava ž. variant mena Radislav
Radovan m. – Radovana ž. slovan. meno s pôv. významom radujúci sarozradovaný, starší variant bol Radvan, dom. Rado, – Rada
Radúz m. novšie meno utvorené zo základu rad, jeho pôv. význam by bol radujúci saradostný
Rafael m. – Rafaela ž. z hebr. Rapháél uzdravil (ho) Boh, rus. Rafail
Rainer m. nem. meno Reiner (stnem. ragin + heri) rozhodný bojovníkmúdry bojovník
Rainold m. nem. meno Reinhold (zo stnem. ragin + waltan) rozhodný, múdry vládca, tal. Rinaldo, angl. Ronald
Raisa ž. nejasné, najskôr z gréc. radia ľahkomyselnápovoľná alebo z franc. s pôv. významom mysliacaveriaca, potom by bolo blízke meno Žofia
Rajmund m. – Rajmunda ž. nem. meno Reimund (stnem. ragin + munt) rozhodný, múdry ochranca, rus. Rajmond, tal. Raimondo, špan. Raymundo, Ramón, žen. Ramona
Ramón m. – Ramona ž. špan. variant mena Rajmund
Ramzes m. podľa mena dynastie egypt. faraónov
Rastic m. stará dom. podoba mena Rastislav
Rastimír m. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol kto rozmnožuje, zveľaďuje mier (svet)
Rastislav m. – Rastislava ž. slovan. meno s pôv. významom rastie v sláverozmnožuje slávu, pôv. významom blízke je meno Krescenc, čes. Rostislav, dom. Rasťo, – Rasťa
Ratibor m. slovan. meno zložené zo slov rat – vojna, ratiti – bojovať, biť sa a bor – boj
Ratislav m. – Ratislava ž. slovan. meno s pôv. významom slávny vo vojne
Rebeka ž. z hebr. Riwquá(h) spojenie alebo tučná, alebo aj očarujúca, lat. Rebecca (Rebekka), rus. Revekka, dom. Reba
Regan m. nejasné, azda umelá muž. podoba mena Regína (?)
Regína ž. z lat. regina kráľovná
Regulus m. z lat. regulus kniežaprinc
Remig m. z lat. Remigius (remigius – veslárlodiar)
Remus m. lat. meno jedného z legendárnych zakladateľov Ríma (remus – veslo), dom. Remo
Renát i Renátus m. – Renáta ž. z lat. renatus znovu narodený, franc. René, ž. Renée, dom. Reno, – Rena
René m. pôv. franc. podoba mena Renatus
Ria ž. pôv. dom. podoba mena Adriána alebo Mária
Richard m. – Richarda ž. nem. meno (zo stnem. richi + hart) mocný, tvrdý vládca, maď. Rikárd, špan. Ricardo (Rikardo), tal. Riccardo (Rikkardo), angl. dom. Rick, Dick, poľ. Ryszard, dom. Rišo, Riko, – Rika, Riša
Rinaldo m. pôv. tal. podoba mena Rainold (nem. Reinold, Reinhold), lat. Reginaldus, tal. Reginaldo, Rinaldo, dom. Rindo
Rita ž. pôv. tal. dom. podoba mena Margita (Margaréta, tal. Margherita)
Róbert m. – Róberta ž. nem. meno Robert zo staršieho Rodebert (stnem. hrót, hruod + beraht) slávou ožiarenýslávny, varianty sú mená Rupert a Ruprecht, tal. Roberto, angl. dom. Robby, Robin, Rob, Bobby, Bob, dom. Robo, Robino, Robušo, – Roba, Robina
Rodan m. nejasné, možno zo srbochorv. rodan rodný
Roderik m. – Roderika ž. sev. podoba nem. mena Roderich (zo stnem. hród, hruod + richi) slávny mocou, bohatstvomslávny vládca, blízky pôv. význam má meno Romuald, franc. Rodrigue, špan. Rodrigo, port. Rodrigues, tal. Roderico (Roderiko), rus. Riurik, ukr. Rresn
Roger m. pôv. franc. podoba (Roger, čít. Rožé) nem. mena Rutger (zo stnem. hród, hruod + gér) slávna kopijaslávny bojovník, blízke je meno Gerhard, angl. Roger (Rodžer)
Rochus m. asi z latinizovanej nem. dom. podoby mena Rochwald (zo stnem. rohón + waltan) vládca povestný bojovým krikom, maď. Rókus (Rókuš), tal. Rocco (Rokko), dom. Roch
Roland m. nem. meno (zo stnem. hród, hruod + nand) slávnysmelý, teda slávny hrdina, špan. Rolando, tal. Orlando, maď. Lóránt
Rolf m. pôv. nem. dom. podoba mena Rudolf
Roman m. – Romana ž. z lat. Romanus Rimanrímsky (občan), tal., špan. Romano, franc. Romain (Romen), dom. Romo, – Roma
Romeo m. tal. meno, súvisí s lat. Roma Rím, teda asi pútnik do Ríma, alebo tal. podoba mena Roman
Romuald m. nem. meno (zo stnem. hróm, hruom + waltan) slávny vládca, blízke je meno Roderik, lat. Romualdus, rus. Romuaľd, dom. Romo
Romulus m. lat. meno jedného z legendárnych zakladateľov Ríma (z gréc. rhómé silný)
Ronald m. pôv. angl. podoba mena Rainold (nem. Reinold, Reinhold)
Roxana ž. z gréc. Roxané (perz. raobšna) svetložiariaca, pôv. významom blízke sú mená Lucia, Svetlana
Róza ž. z lat. rosa ruža alebo dom. podoba mena Rozália, franc,. Rose (Róz), maď. Rózsa (Róža), poľ. Róža (Ruža)
Rozália ž. pôv. tal. meno z lat. rosaria ružová alebo z lat. rosalia sviatok ruží, pôv. významom blízke sú mená Rusalka, Ružena, čes. Rozálie, rus. Rozalija, dom. Rozáľa, Rozára, Róza
Rozalín m. – Rozalína ž. z angl. Rosaline, to z nem. Rosalinde (stnem. hród, hruod + lintja) slávna záštita alebo rusá záštitarusá obrankyňa (zo stnem. (h)ros + lintja), rus. Rozalina, Rozalinda
Rozeta ž. pôv. tal. zdrobnená dom. podoba (Rosetta) mena Rozália
Rozína ž. z nem. alebo tal. dom. podoby (Rosina) mena Rozália, maď. Rozina, franc., nem. Rosine (Rozin)
Rozita ž. pôv. špan. dom. podoba mena Rozália
Ruben m. z hebr. Rúbén pozrite, synhľa, syn
Rudolf m. – Rudolfa i Rudolfína ž. pôv. nem. meno (zo stnem. hrót, hruot + wolf) slávny vlk, rus. Rudoľf, franc. Rodolphe (Rodolf), Raoul (Raul), tal. Rodolfo, špan. Raul, angl. Ralf, nem. dom. Rolf, Dolf, maď. Reszó (Režó), dom. Rudo, Rudino, – Ruda, Rudina
Rufínus m. – Rufína ž. z lat. Rufinus (rufus červenýryšavý), bolo aj staršie meno Ryšavín, franc. Rufin (Rufen), tal. Rufino
Rúfus m. z lat. rufus červenýryšavý, pôv. významom blízke sú mená Rumjana, Skarleta
Rumjana ž. nové meno, asi z rus. rumianyj rumennýčervený, rumiana rúž na pery
Rupert m. nem. meno, variant mena Róbert
Ruprecht m. nem. meno, variant mena Róbert
Rusalka ž. zo slova rusalka víla, súvisí aj so slovom Rusadlia Turíce (z lat. rosalia slávnosť ruží), pôv. významom je blízke meno Rozália
Ružena ž. zo slova ruža ako domáca paralela mena Rozália, čes. Rúžena, dom. Ruža, Róza
Ružica ž. pôv. dom. srbochorv. podoba mena Ruža, Róza