Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

A B C D E F G H CH I J K L Ľ M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Kajetán m. z lat. Caietanus pochádzajúci z mesta Caiety
Kalina ž. rus. meno podľa názvu kríka (kalina) s voňavým kvetom
Kalist m. z gréc. kallistos najkrajší
Kamil m. – Kamila ž. z lat. Camillus (orient. pôvodu) chrámový sluha, dom. Kamilo
Kandid m. – Kandida ž. z lat. candidus (žen. candida) biely, jasnýčistý, úprimný, blízky pôv. význam majú mená Albín, Bela, Blanka
Kara ž. z dom. podoby mena Karina
Karina ž. zo švéd. Karin, dom. podoby mena Katarína, alebo z tal. Carina (Karina) pekná, milá, staršia podoba Karin
Kariton m. – Karitína ž. z gréc. Charitón štedrý (charitos krása, sláva), staršia podoba Chariton, pôv. významom blízke je meno Gracián
Karmela ž. z hebr. Karmel záhrada, vinica alebo variant mena Karmen
Karmen ž. špan. meno z lat. carmen pieseň, spev alebo variant mena Karmela, pôv. významom sú asi blízke mená Dalila, Dalma
Karol m. – Karolína ž. zo stnem. Karl mužmanžel (z neho vzniklo aj slovo kráľ), čes. Karel, maď. Károly (Károj), lat. Carolus (Karolus), franc. Charles (Šarl), angl. (Čárli), tal. Carlo (Karlo), špan. Carlos (Karlos), žen. meno je z nem. Karoline
Kasandra ž. z gréc. Kassandré (azda blízke menu Alexandra)
Kasián m. z lat. Cassianus patriaci rím. rodu Cassiovcov (cassus prázdny, pustý)
Kasius m. podľa mena rím. rodu Cassius (lat. cassus prázdny, pustý)
Kastor m. z gréc., lat. castor bobor
Katarína ž. z gréc. katharos čistý, mravný, gréc. Aikateriné vždy čistá, blízky pôv. význam majú mená Čistomil, Čistoslav, čes. Kateřina, rus. Jekaterina, špan. Catalina, maď. Katalin, švéd. Katarin, Karin, angl. dom. Kathy, Kitty, dom. Kata, Katina, Katuľa
Kazimír m. – Kazimíra ž. slovan. meno s pôv. významom kto kazí mier, poľ. Kazimierz, maď. Kázmér, dom. Kazo, Miro
Kilián m. pôv. asi kelt. Gill´Eoin, ír. Gillean mních alebo malý bojovník, maď. Kilijan, Kilény (Kiléň)
Kinga ž. pôv. dom. podoba mena Kunigunda
Klára ž. z lat. clara jasná, svetláslávna, blízky pôv. význam majú mená Jasna, Lucia, Svetlana, franc. Claire (Klér)
Klarisa ž. variant mena Klára, rus. Klarisa, maď. Klarissza
Klaudián i Klaudín m. z lat. Claudianus patriaci Claudiovcom (rím. rod)
Klaudius m. – Klaudia ž. z mena rím. rodu Claudius (lat. claudus chromý, krivý), rus. Klavdij, Klavdija, maď. Kolos (Kološ), žen. Klaudia, franc. Claude (Klod, muž. i žen.), dom. Klavo, – Klava
Klélia ž. nejasné, azda z gréc. mytologického mena Kleió
Klement m. – Klementína ž. z lat. clemens prívetivý, láskavý, staršie varianty Klementín, Kliment, rus. Klimentij, Kliment, maď. Kelemen, dom. Klemo, Klimo, – Klema
Klementín m. staršia podoba mena Klement
Kleopatra ž. z gréc. kleos + patros otcova sláva, pýcha, rovnaký pôvod má gréc. meno Patrokles
Kliment m. starší variant mena Klement
Klodeta ž. z franc. dom. podoby (Claudette) mena Claude (Klód) Klaudia
Klotilda ž. nem. meno Klothilde (zo stnem. hlút + hiltja) slávny bojslávna bojovníčka, blízky pôv. význam majú mená Hilda, Brunhilda, Matilda
Koleta ž. z franc. dom. podoby (Colette) mena Nikole (Mikuláška)
Koloman m. z maď. Kálmán, to z tur. mena Kaliman (zvyšok), nem. Kolman, Koloman, dom. Kolo
Kolumbín m. – Kolumbína ž. z lat. columbinus holubí, t.j. nežný, krotký, blízky pôv. význam má meno Jonáš
Konkordia ž. z lat. concordia svornosť, súlad, teda svorná
Konrád m. nem. meno (zo stnem. kuoni + rat) smelý, odvážny radca, nem. Konrad, Kurt, Kunz (Kunc), tal. Corrado (Korrado)
Konstancia ž. z lat. Constantia (lat. aj Constantius, constantia pevnosť, stálosť, vytrvalosť, ale aj odhodlanosť), staršie variantyKonštancia, muž. Konštanc
Konštantín m. – Konštantína ž. z lat. Constantinus (constans stály, pevný, vytrvalý, ale aj odhodlaný, čes. Konstantín, maď. Szilárd (Silárd – pevný), nem. dom. Kony, dom. Konšto, Kosťo
Konzulea ž. zo špan. consuelo útechautešiteľka, blízky pôv. význam má meno Ofélia
Kora ž. dom. podoba mena Kornélia alebo z gréc. koré dievčina
Kondula i Korduľa ž. asi z lat. cor., gen. cordis – srdce, condulum srdiečko alebo cordula mníšsky pás, teda mníška
Korina ž. z lat. Corina (meno Ovídiovej milenky), to z gréc. koré dievčina
Koriolán m. z lat. Coriolanus obyvateľ rím. mesta Corioli
Kornel m. – Kornélia ž. z lat. Cornelius (meno rím. rodu), to z cornu roh alebo z cornus drieň, franc. Corneille (Kornej), rus. Kornil, ukr. Kornylo, dom. Korno, Koro, – Kornela, Kora, Nela
Kozmas m. z gréc. kosmos svetporiadokvečnosť, čes. Kosmas, maď. Kozma, rus. Kuzma, bulh., srbochorv. Kuzman
Krasava ž. novšie meno utvorené zo slova krása (Svetská Krása, rozprávkové meno), pôv. významom blízke sú mená Aglaja, Bela
Krasislav m. staršia podoba mena Krasoslav
Krasomil m. – Krasomila ž. novšie čes. meno, jeho pôv. význam by bol milujúci krásu
Krasoslav m. – Krasoslava ž. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci krásu, variant Krasislav bolo štúrovské meno A. Sládkoviča
Krescenc m. – Krescencia ž. z lat. crescens rastúci, vyrastajúci, staršia podoba Krascencius, blízky pôv. význam má meno Rastislav, rus. Kriskent, Kriskentija
Kristián m. – Kristína i Kristiána ž. z gréc. christianos kresťan, bulh. Christo, franc. Chrétien (Kretien), maď. Keresztély (kerestéj), dom. Kristo, – Krista, Tina
Krišpín m. z lat. mena Crispinus (crispus kučeravý), dom. Krišpo
Krištof m. z gréc. Christophoros nosič Kristanesúci Krista, rus. Christofor, čes. Kryštof, poľ. Krzysztof (Kšyštof), dom. Krišto
Kunigunda ž. z nem. Kunigunde (stnem. kunni + gunt) boj rodu, maď. Kunigunda, Gunda, Kinga, čes. Kunhuta
Kurt m. pôv. nem. dom. podoba mena Konrád
Kvetana ž. západoslovan. meno zo slova kvet, južnoslovan. Cvetana
Kvetava ž. novšie meno utvorené zo slova kvet, blízky pôv. význam má meno Flóra
Kvetoň m. novšie meno utvorené podľa mena Florián, srbochorv. Cvetan
Kvetoslav m. – Kvetoslava ž. novšie meno utvorené podľa starých zložených mien, jeho pôv. význam by bol oslavujúci kvetykvitnúci, pôv. významom blízke sú mená Antim, Florián, dom. Kveto, – Kveta
Kvído m. z nem. Wido (stnem. witu) lesnýpochádzajúci z lesa alebo z lat. vitus živý, veselý, rád, je aj Vít, tal. Guido, franc. Guidon, Guide (Gyd), Guy (Gy), špan. Quido (Kvido)
Kvintilián m. – Kvintiliána ž. z lat. quintilianus júlový (quintilis – piaty mesiac rím. kalendára, júl)
Kvintín m. z lat. Quintinus Quintov, patriaci Quintovi (od mena Kvintus)
Kvintus m. – Kvinta ž. z lat. quintus piaty, t.j. v poradí piate narodené dieťa, rus. Kvint