Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

A B C D E F G H CH I J K L Ľ M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Václav m. – Václava ž. slovan. meno s pôv. významom viac slávnyveľmi slávny, blízke sú Boleslav, Velislav, lat. Venceslaus, nem. Wenzel,(maď. Vencel, rus. Viačeslav
Vadim m. rus. meno s pôv. výzoamom obviňovanýohováraný, alebo súvisí so strus. vaditi robiť zmätky, azda aj dom. podoba mena Vadimir
Valdemar m. – Valdemara ž. nem. meno Waldemar (zo stnem.0waltan + mári) vo vláde slávnyslávny, mocný vládca, pôv. významom blízke je meno Vladislav, dom. Valdo
Valentín m. – Valentína. z lat. Valentinus (valens silný, zdravý), rovnaký pôvod má meno Valér, maď. Bálint (dom. Valent, Valo, Vaľo, – Vala, Vaľa)
Valér m. – Valéria ž. z rím. rodového mena Valerius (z valens silný, zdravý), rovnaký pôvod má meno Valentín, rus. Valerij, žen. Valerija, čes. Valérie, dom. Vaľo, Valo,- Vaľa, Vala
Valerián m. z lat. Valerianus – patriaci rodu Valeriovcov
Valter m. z nem. Walter (stnem. waltan + heri) vládca vojskavladár,vojvodca (ako meno Vladivoj), tal. Gualtiero, franc. Gautier (Gotié)
Vanda ž. poľ. meno (Wanda), nejasné, azda z dom. podoby mena Wendel Václav
Vanesa ž. angl. meno umelo utvorené (J. Swift: Esther Vanhomrighová)
Vasil m. rus. a ukr. meno z gréc. Basileios kráľovský, staršia sloven. podoba Bazílius, novšia Bazil, rus. Vasilij
Vatroslav m. novšie južnoslovan. meno s pôv. významom oslavujúci oheňslávny ohňom, bojom, vzniklo ako paralela mena Ignác
Vavrinec m. západoslovan. meno z lat. Laurentius Laurenc, čes. Vavřinec, dom. Vavro, Vavrino, Vavruš, Vavrušo, Vavriš
Vavzo m. pôv. dom. podoba mena Vavrinec
Vejan m. – Vejana ž. nejasné
Veleslav m. – Veleslava ž. variant mena Velislav
Velimír m. – Velimíra ž. južnoslovan. meno s pôv. významom veľký mier (svet), dom. Veľo
Velislav m. – Velislava ž. slovan. meno s pôv. významom veľmi slávny, variantom je meno Veleslav, blízke sú aj mená Boleslav a Václav, dom. Veľo
Vendelín m. – Vendelína ž. pôv. dom. podoba mena Václav alebo nem. dom. podoba mena Wendelmar (stnem. Vandal + mari, Wende polabský Slovan), dom. Vendel, Vendo, – Venda
Venuša ž. z mena rím. bohyne jari, krásy a lásky, z lat. Venus (venus slasť, rozkoš), rus. Venera
Verner m. nem. meno Wernher (stnem. Warnen + heri) varujúci vojskostrážca vojska, franc. Vernier, Garnier (Vernié, Garnié)
Verona ž. pôv. dom. podoba mena Veronika
Veronika ž. z gréc. Bereniké prinášajúca víťazstvo (alebo aj z gréc.-lat. vera iconica pravý obraz), variantom je meno Berenika, blízky pôv. význam majú mená Hedviga, Nikodém, Viktor, Víťazoslav, Vincent, Andronik, dom. Verona, Nika
Vidor m. maď. meno, paralela mena Hilarius, Hilár (maď. vidam, vidor bodrý,veselý)
Viera ž. slovan. meno, stslov. preklad gréc. pistis (viera) alebo dom. podoba mena Veronika, rus. Vera, čes. Věra, lat. Fides (viera), franc. Foi (Foa), špan. Fe
Vieroľub m. sloven. meno, jeho pôv. význam by bol ľúbiaci, milujúci vieru, je aj variant Vieromil
Vieromil m. sloven. meno, jeho pôv. význam by bol milujúci vieru, je aj variant Vieroľub
Vieroslav m. – Vieroslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci vieru,slávny vierou
Viktor m. – Viktória ž. z lat. victor víťaz, victoria víťazstvo, pôv. významom blízke sú mená Víťazoslav, Vincent, Žigmund, Sigfríd, Mikuláš, Nikodém, Hedviga, Veronika, Andronik, tal., špan. Vittorio, maď. Gyózó (Ďózó víťaz), dom. Viko, Vikino, Vico, – Viresní analýzu.??
Viktorián m. z lat. Victorianus Viktorovpatriaci Viktorovi (alebo víťazovi), variantom je meno Viktorín
Viktorín m. variant Viktorián
Vilhelm m. – Vilhelmína ž. nem. meno (zo staronem. willo + helm) vôľaprilba, t.j. pevnej vôle, na Slovensku sú to staršie podoby mien Viliam, Vilma
Viliam m. – Vilma ž. z angl. podoby mena Vilhelm, žen. meno z dom. podoby Wilhelma, staršia podoba aj Vilím, angl. Wiliam (Viliem), Willy, Bill, franc. Guillaume (Gijóm), čes. Vilém, rus. Viľgeľm, maď. Vilmos (Vilmoš), dom. Vilo, Vilino, – Vila, Vilica muž s pevnou vôľou
Vilibald m. nem. meno (stnem. willo + bald) pevnej vôlesmelý, odvážny
Vilím m. staršia podoba mena Viliam
Vilma ž. z nem. dom. podoby mena Vilhelma
Vincent m. – Vincencia ž. z lat. Vincentius (vincens premáhajúcivíťaziaci), pôv. významom blízke sú mená Viktor, Viktória, čes. Vincenc, Čeněk, poľ. Wincenty, maď. Vince, Bence, tal. Vincenzo (Vinčenco), nem. Winzenz (Vincenc), Winzent (Vincent), dom. Vinco
Viola ž. z lát. viola fialka2, rum. ^iorica, maď. Ibolya (Ifoja) fiálka
Violeta ž. z nem. zdrobňujúcej eom. podoby mena!Viola, franc. Violette, tal. Violetta
Virgil m. z mena rím. rodu Viroilius (Vergilius), lat. virgula prútik, vetvička, ratolesť
Virgín m. – Virgínia ž. z lat. Virginius (meno rím. rodu), virgo, gen. virginis – panna, častejšie je žen. meno, tal. Virginio, žen. Virginia (Virdžinio, Virdžinia), franc. žen. Virginie (Viržiní), čes. Virgin, Virgínie
Vít m. z lat. vitus živý, veselýrád alebo z nem. weit širokýrozsiahly(alebo zo stnem. witu les, lesný), pôv. významom by mohli byť blízke mená Hilár, Kvído, nem. Weit (Vajt), franc. Guy (Gy), tal. Guido, špan. Quido
Víťazoslav m. – Víťazoslava ž. novšie sloven. meno, jeho pôv. význam by boloslavujúci víťazstvoslávny víťaz, používalo sa ako paralela mena Viktor (víťaz), čes. Vítězslav
Vitold m. – Vi|olda ž. nem. meno Witold (zo stnem. witu + waltin) ďaleko vládnucivládca lesa, rus. Vitoľd, Vitovt
Vivián m. – Viviána ž z lat. Vivianus (vivus živý), variantom žen. mena je Bibiána
Vladan m. – Vladana ž. južnoslovan. meno, srbochorv. vlada vláda, moc, tedavládnucivládca, variantom je meno Vladen, žen. Vladena
Vladen m. – Vladena ž. variant mena Vladan
Vladimír m. – Vladimíra ž. slovan. meno s pôv. významom vládni svetuveľký vládca, poľ. Wlodzimierz, rus. Volodimer, ukr. Volodymyr, maď. Ladomér, dom. Vlado, Vladino, – Vlada, Mira
Vladislav m. – Vladislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci vládu (moc)slávny vládca, variantom je meno Ladislav, poľ. Wladyslaw, rus. Vladislav, staršie aj Volodislav, maď. Ulászló (Ulásló), dom. Vlado, Vladino, – Vlada
Vladivoj m. slovan. meno s pôv. významom vládca voja (vojska)vojvodca, blízke je meno Vlater
Vlasta ž. pôv. čes. meno zo slovan. základu vlasť využitého vo viacerých zložených menách
Vlastibor m. novšie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol bojovník o moc, vládu`(starší význam slova vlasť bol vláda, moc)
Vlastimil m. – Vlastimila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci moc, vládu, dom. Vlasto, – Vlasta
Vlastimír m. slovan. meno s pôv.`významom veľký, mocný vládca, dom. Vlasto
Vlastislav m. – Vlastislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci moc, vláduslávny vládca, poľ. Wloscislaw, dom. Vlasto, – Vlasta
Vojeslav m. – Vojeslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci vojskoslávny vojskom, staršie varianty aj Vojislav, Vojslav
Vojmír m. staršie slovan. meno, jeho pôv. význam by bol asi voju mier alebo vojskom veľký
Vojslav m. staršie slovan. meno, variant mena Vojeslav
Vojtech m. – Vojteška ž. slovan. meno s pôv. významom tešiteľ vojskaútecha voja, čes. Vojtěch, poľ. Wojciech, (za paralelné sa pokladajú nem. Adalbert, maď. Béla), dom. Vojto, Vojtek, – Vojta
Volfgang m. nem. meno Wolfgang (stnem. wolf + gangan) vlčí chod, krok, paralelné mená sú srbochorv. Vuk (vlk) a maď. Farkas (Farkaš vlk)
Volfram m. nem. meno Wolfram (zo stnem. wolf + hraban) vlkhavran
Vratislav m. – Vratislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci návrat alebo vracajúci slávu, dom. Vrato, Vraťo
Vratko m. pôv. dom. podoba mena Vratislav
Vsevolod m. rus. meno, variant mena Vševlad,
Vševlad m. staršie slovan. meno s pôv. významom vládca všetkéhokto všetko zvládne, blízke je meno Pankrác