Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

A B C D E F G H CH I J K L Ľ M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Magda ž. pôv. dom. podoba mena Magdaléna
Magdaléna ž. z lat. Magdaléna pochádzajúca z palestínskeho mesta Magdaly(hebr. magdala veža), rus. Magdalina, franc. Madeleine (Madlén), maď. Magdolna, Madléna, dom. Magda, Majdaléna, Majda, Magnuľa, Magnuša, Madlena, Lena
Magnus m. z lat. magnus veľkýmocný, prenes. slávny, blízky pôv. význam majú mená Boleslav, Václav, Velislav
Mahuliena ž. z čes. Mahulena (J.Zeyer: Radúz a Mahulena), azda súvisí s niektorou zo starších podôb mena Magdaléna
Maja ž. pôv. dom. podoba mena Mária, azda aj z lat. Maius (meno rím. boha rastu) veľkýmocný alebo zo stind. mytologického mena Maya
Majda ž. z dom. podoby mena Magdaléna
Makar m. z gréc. Makarios blahoslavenýšťastný, staršia podoba Makárius, pôv. významom blízke sú mená Beňadik, Felix a mená so základom blah
Malvína ž. z nem. Malwine (stnem. mahal + wini) priateľ práva, blízke sú mená Pravoslav, Justus, rus. Maľvina, maď. Malvin, dom. Malva, Malka
Manfréd m. z nem. Manfried (stnem. man + fridu) mierumilovný muž, pôv. významom blízke sú mená Fridrich, Miroslav, Slavomír, Irena
Manon ž. pôv. franc. dom. podoba mena Mária
Mansvét m. z lat. Mansuetus (manu suetus miernypokojný), blízke sú mená Klement, Miloslav
Manuel m. – Manuela ž. pôv. špan. podoba mena Emanuel
Marcel m. – Marcela ž. z lat. zdrobnenej podoby (Marcellus) mena Mercus Marek
Marek m. z lat. Marcus (meno rím. rodu, utvorené asi z mena rím. boha vojny Marsa, teda bojovník), staršia podoba Markus, maď. Markus (Markuš), Márk, tal., špan. Marco, rus. Mark, dom. Marko, Maroš
Margaréta ž. z lat. margarita perla (orient. pôvodu), variant mena Margita, rus. Margarita, poľ. Malgorzata (Malgožata)
Margita ž. z lat. margarita perla (orient. pôvodu), čes. Markéta, maď. Margit, franc. Margot (Margo), dom. Gita, Gituľa, Gituša
Mária ž. z egypt. Mirjam (mryjam milovaná Bohom), iné výklady spájajú meno s pôv. významom paniorodovkyňakrásna a pod., čes. Marie, franc. Marion, Manon, tal. Mariol, dom. Mara, Marča, Marčuľa, Mariena, Marína, Mariša, Maruša, Maňa, Maja
Marián m. – Mariana i Marianna ž. z lat. Marianus patriaci rím. rodu Mariovcov (Marius) alebo mariánskyzasvätený Márii, žen. podoby sa vykladajú aj ako zložené z mien Mária a Anna, dom. Maroš, Maňo, – Maňa
Marica ž. pôv. južnoslovan. dom. podoba mena Mária
Marieta ž. pôv. tal. zdrobnená dom. podoba mena Mária
Marína ž. pôv. dom. podoba mena Mária alebo z lat. marina morská, blízke je meno Pelagia
Mário m. pôv. tal. podoba mena Márius
Márius m. z rím. rodového mena Merius (lat. mas, gen. maris muž), rus. Marij, maď. Máriusz (Márius), poľ. Marius (Mariuš)
Mariola ž. pôv. tal. dom. podoba mena Mária
Maroš m. pôv. dom. podoba mien Martin, Marek, Marián
Marta ž. z hebr. Már(a)thá pani domugazdiná, prenes. starostlivá, rus. Marfa
Martin m. – Martina ž. z lat. Martinus zasvätený rím. bohovi vojny Marsovi, prenes. bojovný (ako meno marek), žen. podoba u nás nová, ukr. Martyn, poľ. Marcin, franc. Martin (Marten), maď. Márton, nór. Morten, dom. Marco, Maroš
Martinián m. variant mena Martin
Matej m. – Mateja ž. z hebr. Mattijah dar Boha, v gréc. sa rozlíšili podoby Mattiás Matej a Matthaios Matúš, staršia podoba je Matiáš, žen. meno je u nás nové, pôv. významom sú blízke mená Bohdan, Teodor, Dorota, Jonatán, lat. Matthias, tal. Mattia
Matilda ž. z nem. Mathilde, Mechthild (stnem. maht + hiltja) silná, udatná bojovníčka, blízky pôv. význam má meno Hilda, dom. Matila, Tilda, Tila
Matúš m. z hebr. Mattithjah dar Boha, v gréc. sa rozlíšili podoby Mattiás Matej a Matthaios Matúš, pôv. významom blízke sú mená Bohdan, Božidar, Izidor, Teodor, Dorota, Deodáta, Donát, Jonatán, Matej, lat. Matthaeus, čes. Matouš, poľ. Mateusz (Mateuš)
Maurícius m. staršia podoba mena Móric
Maurus m. z lat. Maurus Maurčernoch, blízky pôv. význam má meno Móric, rus. Mavr, žen. Mavra
Maxim m. – Maxima ž. z lat. maximus najväčší alebo z dom. podoby mena Maximilián, dom. Maxo, Max
Maximilián m. utvorené z mien Maximus (najväčší) a Aemilianus (lat. aemulushorlivýnasledovník, pozri Emil), dom. Maxim, Maxo, Max
Medard m. z franc. Médard, to asi z nem. (stnem. maht + hart) mocnýudatný, lat. Medardus, tal., špan. Medardo, maď. Medárd
Medea ž. lat. z gréc. Médeia šikovnámúdra
Melánia ž. z gréc. malania čiernatmavá, dom. Melana, Mela
Melchior m. z hebr. melk or kráľ svetamôj kráľ (je) svetlo, varianty sú Melichar, Melicher, lat. Melchior, rus. Meľkior, maď. Menyhért (Meňhért)
Melichar i Melicher m. sloven. a čes. podoba mena Melchior, dom. Melo, Meľo, Melich, Meliš
Melinda ž. nejasné, azda z nem. Ermelinde, Irmlinde (stnem. irmin + linta)veľká záštita
Melita ž. nejasné, azda z tal. podoby (Melitta) mena Melissa (gréc. mélissavčela, prenes. usilovná), pôv. významom blízke je meno Debora
Meluzína ž. nejasné, podľa mena bájnej víly, franc. Mélusine
Menhart m. z nem. Meinhart (stnem. magan + hart) pevná moctvrdá sila, maď. Menyhért (Méňhért)
Metaneta ž. nejasné, azda podľa franc. a tal. zdrobnených podôb mien Meta (z Margaréta) alebo Metta (z Matilda)
Metod m. z gréc. Methodios (methodos cesta za dačím, prenes. metóda), čes. Metoděj, poľ. Metody, rus. Mefodij
Mezalína ž. nejasné
Mieroslav m. – Mieroslava ž. novšia sloven. podoba mien Miroslav, Miroslava
Michal m. – Michaela i Michala ž. z hebr. Michaél Kto ako Boh?, rus. Michail, ukr. Mychajlo, maď. Mihály (Miháj), franc. Michel (Mišel), špan. Miguel, žen. mená sú novšie, rus. Michalina, maď. Mihaéla, franc. Michelle (Mišel), dom. Mišo, Mišino
Mikuláš m. – Mikuláška ž. z gréc. Nikoláos víťaziaci medzi ľuďmivíťaz, pôv. významom blízke sú mená Andronik, Nikodém, Nikita, Veronika, Viktor, Vincent, Hedviga, Žigmund, lat. Nicolaus, nem. Nicolaus, Klaus, franc. Nicolas, tal. Nicola, rus. Nikolaj
Milada ž. z čes., staršie slovan. meno bolo Mlada mladá
Miladín m. nové, nejasné, azda súvisí z menom Milada, rus., bulh. Miladin
Milan m. – Milana ž. slovan. meno z príd. mena milý, pôv. významom blízke sú mená Amand, Amatus, Gracián a mená zo základov ľub a mil
Milena ž. slovan. meno z príd. mena milý, teda milá, milovaná, aj dom. podoba mena Miloslava, blízky pôv. význam majú mená Amáta, Amanda, Grácia a mená zo základov ľub a mil
Mileva ž. pôv. srbochorv. obdoba mena Milena
Milica ž. južnoslovan. meno s pôv. významom milá, milovaná
Milina ž. – Milín m. sloven. mená utvorené z príd. mena milý
Miliduch m. novšie sloven. meno, jeho pôv. význam by bol milý duchom,milujúci ducha (dušu)
Milivoj m. slovan. meno s pôv. významom milujúci voj, vojsko
Milomír m. – Milomíra ž. novšie meno, jeho pôv. význam by bol komu je milý mier
Miloň m. novšie meno z príd. mena milý (milovaný)
Milorad m. novšie, pôv. južnoslovan. meno s pôv. významom milýkto má rád milosť, blízke je meno Miloslav
Miloslav m. – Miloslava ž. slovan. meno s pôv. významom milýslávny milosťou alebo milujúci slávu, dom. Milo, Miloš, Slavo, – Mila, Miluša, Slava
Miloš m. pôv. dom. podoba mena Miloslav alebo utvorené priamo z príd. mena milý milý, milovaný
Milota ž. žen. variant mena Milutín, t.j. miláčikmilovaná
Milovan m. – Milovana ž. slovan. meno zo slova milovať, milovaný (ako Radovan), rus. Milovan
Milovín m. variant mena Milovan
Milutín m. mužský variant mena Milota (mohlo by byť aj Milotín), t.j.miláčikmilovaný, srbochorv. Milutín, rus. Miľutin
Mineta ž. pôv. franc. zdrobnená podoba (Minette) mena Mine (z mien Hermine, Wilhelmine Hermína, Vilma)
Mira ž. pôv. dom. podoba mien Jaromíra, Miroslava, Slavomíra
Mirabela ž. z lat. mirabilis zázračnákrásna, maď. Mirabella
Miranda ž. z lat. miranda obdivuhodnáúchvatná, maď. Mirandola, tal. Mirandolina
Mirela ž. z tal. dom. podoby (Mirella) mena Mirabella
Miriam i Miriama ž. hebr. variant mena Mária
Mirón m. z gréc. myró plačúci alebo z gréc. myron voňavý olej, rus. Miron
Miroslav m. – Miroslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci mier,mierumilovný, blízky pôv. význam majú mená Slavomír, Ľubomír, Fridrich, Manfréd, Irenej, dom. Miro, Miloš, Slavo, – Mira, Slava
Mladen m. – Mladena ž. pôv. južnoslovan. meno z príd. mena mladý
Mladoň m. sloven. meno z príd. mena mladý
Mladotín m. – Mladotína ž. sloven. meno s pôv. významom mladý
Moderát m. – Moderáta ž. z lat. Moderatus miernyumiernenýrozvážny, staršia podoba Moderátus
Modest m. z lat. modestus skromnýumiernený
Mojmír m. slovan. meno s pôv. významom môj miermôj svet
Mojtech m. staré sloven. meno s pôv. významom moja útechamoje potešenie
Mojžiš m. z hebr. móšéh vytiahnutý z vody alebo z egypt. mes (su) dieťa,syn, lat. Moyses, rus. Mojsej, slovin. Mojzes, tal. Mosé (Mozé), maď. Mózes (Mózeš)
Monika ž. asi z gréc. monos jedinýosamelý alebo fen. meno s pôv. významom bohyňa, dom. Mona
Móric m. nem. meno z lat. Mauritius pochádzajúci z Mauretánie v sev. Afrikečernoch, staršia podoba Maurícius, rus. Mavrikij, nem. Moritz (Moric), čes. Mořic, maď. Mór, Móric, franc. Maurice (Moris)
Mstislav m. – Mstislava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci pomstu,slávny pomstou
Múdroslav m. novšie meno, jeho pôv. význam by bol oslavujúci múdrosť,slávny múdrosťou, blízke sú mená Sofron, Žofia