Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

A B C D E F G H CH I J K L Ľ M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Eberhard m. nem. meno (zo stnem. ebur + hart) silný, smelý diviak
Edgar m. angl. meno (zo stangl. éad + gar) bohatý kopijník
Edina ž. nejasné, asi z dom. podoby mena Edita
Edita ž. angl. meno (Edith, zo stangl. éad + guth) čťastný boj (prinášajúci majetok), dom. Eda, Dita, Eduša, Eduľa
Edmund m. angl. meno (zo stangl. éad + mund) mocná ochranamocný, bohatý Ochranca, dom. Edo, Eduš, Edušo
Eduard m. – Eduarda ž. angl. meno (Edward, zo stangl. éad + weard) mocný, bohatý strážca alebo strážca majetku, dom. Edo, Eduš, Edušo, Eduľo, – Eda, Eduša, Eduľa
Edvin m. angl. meno (Edwin, zo stangl. éad + wine) bohatý, mocný priateľ
Egid i Egídius m. z gréc. aigis, gen. aigidos štít boha Dia, lat. Aegidius. zodpovedá slov. menu Ilia
Egon m. nem. dom. podoba mien Egbert, Eginolf (prvá časť zo stnem. meč, agin)
Ela ž. pôv. dom. podoba mien Helena, Eleonóra, Gabriela, staršia podoba Ella, dom. Eluša
Elektra ž. z gréc. Elektra svietiaca, žiariaca, blízky pôv. význam majú mená Lucia, Roxana, Svetlana
Elemír m. z maď. Elemér, môže súvisieť z nem. dom. podobou (Elmer, Elmar) mena Adalmar slávny ušľachtilosťou alebo Eilmar slávny mečom, ale aj so slovan. menom Velimír, dom. Elo, Elek
Elena ž. variant mena Helena, dom. Ela, Eluša, Iľa, Iľuša
Eleonóra ž. špan. meno asi z arab. Ellinor Boh je moje svetlo, dom. Leonóra, Ela, Eluša, Nora, Lena, Lóra
Elfrída ž. nem. meno (Elfriede, zo stnem. alb, alp + fridu) chránená duchmi, dom. Elfína, Frída
Eliáš m. – Eliána ž. z hebr. Ulíjjáhu môj Boh je Jahve, variantom je meno Ilia, maď. Illés (Illéš), rus. Iľja
Eliška ž. čes. podoba mena Elizabeta Alžbeta
Elizabeta ž. staršia podoba mena Alžbeta
Elizej m. z hebr. Elíšá Boh je spása, oslobodenie, staršia podoba Elizeus
Ella ž. staršia podoba mena Ela
Elmar m. nem. meno, variant mena Eilmar slávny mečom alebo Adalmarslávnyvznešený
Elo m. pôv. sloven. dom. podoba mena Elemír
Elvíra ž. špan. meno, variant špan. Elmira vznešenákňažná alebo z gót. Alwara ochrankyňa všetkých
Elvis m. angl. meno z nem. (stnem. al + wisi) celý biely, pôv. významom blízke je meno Alojz
Elza ž. pôv. nem. dom. podoba mena Alžbeta
Ema ž. z nem. Emma, skráteného z mien Irmgard/Ermengard, Irmhild/Ermenhild podobne ako Irma, alebo pôv. dom. podoba mien Emanuela, Emília
Eman m. pôv. dom. podoba mena Emanuel
Emanuel m. – Emanuela ž. z hebr. Immánúél s nami je Boh, staršia podoba je Imanuel, dom. Eman, Emo, Manuel, – Ema, Manuela
Emil m. – Emília ž. z lat., podľa mena rím. rodu Aemilius (aemulus horlivý, usilovný, pracovitý), pôv. významom blízke je meno Amália, dom. Emo, Emilo, Milo, – Mila, Ema, Emila, Emuša, Emuľa
Emilián m. – Emiliána ž. z lat. Aemilianus patriaci rodu Aemiliovcov
Engelbert m. nem. meno (zo stnem. angil + beraht) slávny z kmeňa Anglov
Enrik m. z lat. podoby mena Henrik
Erazmus i Erazim m. z gréc. erasmos hodný lásky, milovaný, blízky pôv. význam majú mená so základmi ľub a mil
Erhard m. nem. meno (zo stnem. éra + harti) v cti silnýčestný, pôv. významom blízke sú mená Ctibor, Ctirad, Honór
Erich i Erik m. – Erika ž. nem. meno (zo stnem. éra + richi) ctihodný vládca, sev. variant je Erik, dom. Ero
Ermelinda ž. nem. meno Erm(en)linde (variant mena Irmlinde, zo stnem. irmin + linta) veľká záštita alebo záštita, ochrana kmeňa Irminov
Erna ž. pôv. nem. dom. podoba mena Ernestine Ernestína
Ernest m. – Ernestína ž. z nem. (stnem. ernust vážny, čestný, rozhodný, nem. Ernst, tal. Ernesto, čes. Arnošt, maď. Ernó, dom. Erno, Ero, Erino, – Ernesta, Erna
Ervín m. – Ervína ž. z nem. Herwin (stnem. heri + wini) priateľ vojska, angl. Irving, dom. Ero, Ervo
Estera ž. z hebr. Estér (perz. sitareh hviezda), staršia podoba Ester, pôv. významom blízke sú mená Aster, Hvezdoň, Stela, dom. Esta
Etela ž. angl. podoba mena Adela, maď. Etelka, dom. Eta
Eufrozína ž. z gréc. Euphrosyné veselá, dobrá, priateľská, maď. Fruzsina (Fružina), dom. Zina
Eugen m. – Eugénia ž. z gréc. Eugénios (eugenés urodzený, blahorodný), blízky pôv. význam majú mená Adela, Etela, čes. Evžen, Evženie, rus. Jevgenij, Jevgenija, maď. Jenó, Jenóke, dom. Geno, Geňo, Jeno, Ženo, – Gena, Geňa, Žeňa, Jena
Eulália ž. z gréc. Eulalia dobre hovoriaca, blahorečiaca
Eunika ž. z gréc. Euniké šťastné víťazstvošťastná víťazka, pôv. významom blízke sú mená Veronika, Nikodém, Mikuláš, Viktor
Euridika ž. z gréc. Eurydiké, podľa mena Orfeovej manželky
Euriela ž. nejasné
Eusébius m. – Eusébia ž. z gréc. eusebés statočnýpobožný, rus. Jevsevij, port. Eusebio, maď. Ozséb (Ožéb)
Eustach m. – Eustachia ž. z gréc. Eustáchos majúci dobré klasy, obilie, ukr. Ostap, maď. Lestár (Leštár), dom. Stacho (aj od mena Stanislav)
Eva ž. z hebr. Chavvá(h), Havvá(h) živá, prenes. matka života, pôv. významom blízke sú mená Zoe, Zoja, Živa, dom. Evina, Evuľa, Evuša, Evča
Evald m. nem. meno (zo stnem. ewa + waltan) vládnuci zákonomochranca zákona
Evelína ž. z angl. Eveline (kelt. Eiblin radosťsvetlo) alebo z franc. Avelinelesný orech
Ezechiel m. z hebr. Jechezquél posilní (ho) Boh, dom. Ezech, Ežo