Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

A B C D E F G H CH I J K L Ľ M N O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Dacián m. z lat. datus daný, darovaný alebo Dacianus obyvateľ Dácie, Dák
Dag m. – Daga ž. kelt. dag deňlesk alebo skrátené z mien Dagobert, Dagomar
Dagmar i Dagmara ž. škand. meno Dagmar (dag + mari) slávny deň, špan. Dagomaro, dom. Daša, Dašena
Dagobert m. nem. meno (zo stnem. tag + beraht) slávny, žiarivý deň, pôv. významom blízke sú mená Albert, Berta, Dagmar
Dajana ž. angl. variant mena Diana (aj meno Deana)
Dália ž. škand. meno podľa názvu kvetiny georgíny (bot. Dahlia podľa mena švéd. botanika A.Dahla), je aj meno Georgína
Dalibor m. slovan. meno s pôv. významom vzďaľuj, odďaľuj boj, variant gréc. mien Telemach, Telesfor
Dalida ž. maď. meno tal. pôvodu (aj maď. dal pieseň), blízke je meno Dalma
Dalila ž. z hebr. dalal nežná, jemná
Dalimil m. – Dalimila ž. slovan. meno s pôv. významom (buď) ďalej, stále milý
Dalimír m. – Dalimíra ž. severoslovan. meno s pôv. významom (buď) ďalej, stále mier
Dalma ž. maď., pôv. muž. meno (maď. dal pieseň), pôv. významom blízke je meno Dalida
Damara ž. pôv. nem. meno Damaris (asi z gréc. dámar manželka)
Damián m. – Damiána ž. z mena starogréckeho lekára Damiána (gréc. damianos pokoriteľ, krotiteľ), staršia podoba je Demian, maď. Demjén, Demény (Deméň)
Dan m. – Dana ž. anhl. podoba mena Daniel, žen. meno z dom. podoby mien Daniela, Bohdana
Danica ž. južnoslov. dom. podoba mena Daniela, súčasná asociácia aj so slovom danica dennica
Daniel m. – Daniela ž. z hebr. Dáníél Boh rozsúdilBoh je sudca, dom. Daňo, Daniš, Danuš, – Dana, Danuša, Danuľa
Danila ž. južnoslovan. variant mena Daniela (aj muž., východoslovan. dom. podoba mena Daniel)
Danuta ž. poľ. meno, pôv. dom. podoba mien Bogdana alebo Daniela
Dárius m. – Dária ž. podľa mena perz. kráľa (gréc. Dareios, lat. Darius), zo stperz. Dárajavauš držiteľ dobramocný, pôv. významom blízke je meno Brigita, dom. Daro, – Dara
Darina ž. pôv. slovan. dom. podoba mena Dária, dom. Dara
Daša ž. pôv. dom. podoba mena Dagmar
Dávid m. asi z asýr dádu a hebr. dód miláčik alebo z ugaritského (vyhynutého semitského) jazyka davidu náčelník, teda kráľ
Dean m. – Deana ž. z angl. podoby mena Diana (Dajana)
Debora ž. z hebr. debhórá včela
Dejan m. z angl., muž. podoba k menu Diana (Dean), možno aj slovan. z dějati pracovať, účinkovať, variantom je meno Zian, rus. Dejan, Dijan, bulh. Dejan
Delfína ž. z gréc. delphis, delphínos, lat. delphinus delfský, z Delf (v Delfách bola slávna Apolónova veštiareň) alebo delfín, ryba zasvätená bohu Apolónovi, dom. Dela
Demeter m. – Demetria ž. z gréc. Démétrios patriaci bohyni úrody Deméter, staršia podoba aj Dimiter, rus. Dmitrij, dom. Demo, Dimo, Mitro, Miťo
Demian m. staršia podoba mena Damián
Denis m. – Denisa ž. franc. podoba mena Dionýz
Deodata ž. z gréc. muž. mena Theodotos Bohom darovaný, rovnaký pôvod majú mená Teodot, Teodor, Dorota
Desana ž. najasné, možno súvisí so srbochorv. desan pravý, dom. Desa
Desdemona ž. z gréc. deisidaimón blahoslavená, bohabojná alebo dysdaimónnešťastná, pôv. významom môžu byť blízke mená Benedikta, Felícia
Despína ž. z lat. (asi spina tŕň, prenes. starosti), t.j. bezstarostná
Detrich m. z nem. Dietrich (stnem. diot + ríchi) vláda ľuduvládca ľudu, z gréc. podoby je meno Teodorik, čes. Dětřich, maď. Detre
Dezider m. z lat. desiderium túžba, žiadosť, teda vyžiadaný alebo žiadajúci, pôv. významom blízke sú mená Želimír, Želislav, maď. Dezsér, Dezsó (Dežér, Dežó), dom. Dežo
Diana ž. podľa mena rím. bohyne lovu (Diana z diviana, od divus božský), teda božská, alebo súvisí s lat. dies deň, teda jasná, žiarivá
Dília ž. pôv. nem. podoba mena Odilia Otília
Dimitrij m. rus. variant mena Demeter
Dionýz m. – Dionýzia ž. podľa mena gréc. boha vína, úrody a plodnosti (Dionýsos) z gréc. Dionýsios zasvätený bohu Dionýsovibožie (Dionýsovo) dieťa, franc. Denis, maď. Dénes (Déneš), čes. Diviš, dom. Dino, – Dina
Dita ž. sev. dom. podoba mien Edita, Judita, dom. Dituša
Dobrava ž. pôv. asi dom. podoba mena Dobroslava
Dobromil m. – Dobromila ž. slovan. meno s pôv. významom milujúci dobro, blízke sú mená Agáta, Agatón, dom. Dobruša
Dobromír m. – Dobromíra ž. slovan. meno utvorené zo slov dobrý a mir mier,svet, dom. Dobruša
Dobroslav m. – Dobroslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci dobro,slávny dobrotoudobrý, dom. Dobruša
Dobrotín m. – Dobrotína ž. novšie meno súvisiace so slovom dobrota (od dobrý), dom. Dobruša
Dominik m. – Diminika ž. z lat. Dominicus (dominicus pánov, dominus pán), špan. Domingo, maď. Domonkos, Domokos (Domonkoš, Domokoš), dom. Domino, Domin, – Domina, Dina, Nika
Domoľub m. novšie slovan. meno, pôv. význam by bol ľúbiaci, milujúci dom, domov
Domoslav m. – Domoslava ž. slovan. osob. meno s pôv. významom oslavujúci domov alebo doma slávny
Donald m. z kelt. Domhnall vládca sveta, špan. Donaldo
Donát m. – Donáta ž. z lat. Donatus (donatus darovaný, (Boží) dar, pôv. významom blízke sú mená Deodata, Teodor, Dorota, Jonatán, Bohdan, Matej
Dorisa ž. z nem. dom. podoby (Doris) mien Dorota, Teodora
Dorota ž. – Dorotej m. z gréc. Dórotheos dar Boží, blízky pôv. význam majú mená Bohdan, Božidar, Donát, Deodata, Izidor, Jonatán, Matej, Teodor, franc. Dorothée (Doroté), Dorette (Doret), rus. Dorofeja, dom. Dora, Dorina, Doriša, Doruľa
Dragutín m. južnoslovan. podoba mena Drahotín
Drahan m. z južnoslovan. Dragan (drag drahý, milý)
Drahoľub m. slovan. meno utvorené zo slov drahý a ľúby milý, milovaný
Drahomil m. – Drahomila ž. slovan. meno zo slov drahý a milý milovaný, staršia podoba aj Drahmil
Drahomír m. – Drahomíra ž. slovan. meno s pôv. významom komu je drahý mier, dom. Drahoš, – Drahuša, Draha
Drahoň m. meno utvorené z príd. mena drahý
Drahoslav m. – Drahoslava ž. slovan. meno s pôv. významom komu je drahá sláva, staršia podoba aj Dra(h)slav, dom. Drahoš, – Drahuša, Draha
Drahoš m. meno utvorené zo slova drahý alebo skrátením mien Drahoslav, Drahomír
Drahotín m. – Drahotína ž. slovan. meno utvorené zo slov drahý alebo drahotamilota, dom. Drahoš, – Drahuša, Draha
Dražica ž. južnoslovan. podoba mena Dragutina alebo zložených mien so základom drag
Dúbravka ž. slovan. meno (dúbrava leslesná alebo z mena Dobrava (od dobrý)
Duchoslav m. – Duchoslava ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci ducha (dušu)slávny duchom, je aj Dušislav
Dulcia ž. zo špan. dulcie sladká (lat.dulcis)
Dulcinela ž. podľa mena hrdinky Cervatesovho románu Don Quijote (Dulcinea) zo špan. dom. podoby mena Dulcia
Dulcínia ž. latinizovaná podoba špan. mena Dulcinea
Duňa ž. rus. dom. podoba mena Jevdokija (z. gréc. Eudokia náklonnosť,blahosklonnosť)
Dušan m. – Dušana ž. pôv. južnoslovan. skrátená podoba mien Duchoslav, Dušislav, pôv. významom blízke je meno Spiridon, dom. Dušo, – Duša